Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 75 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560คู่มือสำหรับบุคลากร การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ ภายใต้แผนงานและโครงการเดียวกัน ตามอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2560คู่มือสำหรับบุคลากร การขอความอนุเคราะห์ออกแบบ/เขียนแบบ และกำหนดราคากลางกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2560คู่มือสำหรับบุคลากร การขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบและกำหนดราคากลางกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2564การยืมเงินทดรองจ่ายจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมปฏิบัติการศุนิสา เจะแวมาแจ
2564การยืมเงินทดรองจ่ายจัดประชุมราชการศุนิสา เจะแวมาแจ
2562วิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ.2562กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2561การจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)ไพเราะ สกลธนาวุฒิ
2563YRU NEWS: องค์การบริหารนักศึกษา มรย. จัดมหกรรมกิจกรรมและวัฒนธรรมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2020โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดปัตตานีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2019พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 2 | มูลาบาฮาซา : แบบเริ่มเรียนภาษาไทยชายแดนใต้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา