Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 317 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560คู่มือสำหรับบุคลากร การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ ภายใต้แผนงานและโครงการเดียวกัน ตามอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2560คู่มือสำหรับบุคลากร การขอความอนุเคราะห์ออกแบบ/เขียนแบบ และกำหนดราคากลางกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2560คู่มือสำหรับบุคลากร การขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบและกำหนดราคากลางกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2563ผลงานเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณหนังสือรับภายในและภายนอก งานธุรการและสารบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสมชาย เดเบาะ
2563คู่มือการปฏิบัติงาน การลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)สมชาย เดเบาะ
2564การยืมเงินทดรองจ่ายจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมปฏิบัติการศุนิสา เจะแวมาแจ
2564การยืมเงินทดรองจ่ายจัดประชุมราชการศุนิสา เจะแวมาแจ
2564Checklist Card หลักฐานเบิกงบประมาณศุนิสา เจะแวมาแจ
2564เครื่องมือวิเคราะห์และตรวจสอบการออกแบบ STACKกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2564ทะเบียนงานสารบรรณออนไลน์ศุนิสา เจะแวมาแจ; มาลีรัตน์ อิ่นทา

Discover

Date issued
Has File(s)