Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561รูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างวิสาหกิจชุมชน ของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้แม่บ้านทหารบก; สัสดี กำแพงดี; ชมพูนุท ศรีพงษ์; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปิยะดา มณีนิล
2561พันธมิตรวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบก ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; กนกวรรณ กาญนจธานี; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2561การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารฮาลาลในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้าสู่สากลนันทรัตน์ นามบุรี; สันติ อารักษ์คุณากร; ไญยิกา ยอดสุดเอียม; อัลอามีน มะแต; อาดัม ไกรสุทรังค์; มนัส สุทธิการ; ฮาซียะห์ ดอรอแซ
2561การพัฒนาธุรกิจตามรูปแบบพันธมิตรวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้สัสดี กำแพงดี; ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปิยะดา มณีนิล
2561การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนของหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบบ้านคลองทรายใน ICT 418 KL YALAวัลย์ลดา พรมเวียง
2564รายงานวิจัยกระบวนการจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาช่องทางกาจัดจำหน่ายแบบออนไลน์ ของวิสาหกิจชุมชนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ในสถานการณ์ โควิด19วัชระ ขาวสังข์
2564รายงานการวิจัยปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชมพูนุท, ศรีพงษ์; นัทที, ขจรกิตติยา; ปิยะดา, มณีนิล; สัสดี, กำแพงดี
2564รายงานการวิจัย ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชมพูนุท, ศรีพงษ์; นัทที, ขจรกิตติยา; ปิยะดา, มณีนิล; สัสดี, กำแพงดี