Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563-07-24รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2019) ปีการศึกษา 2562 ประเด็นที่ 4 นวัตกรรมในการบริหารจัดการสู่องค์กร 4.0 เรื่อง ระบบจองพื้นที่ให้บริการ (ห้องค้นคว้า ห้องรับรอง ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)มูฮามะ มะสง, ซุลกิฟลี ยิงทา; นูสีลา ยูมะโซ
2564-05-27รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2020) ปีการศึกษา 2563 ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กร 4.0 เรื่อง ระบบคลังปัญญาแห่งชายแดนภาคใต้@มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจารุณี การี; โซฟีนา ลาเม็ง; นูสีลา ยูมะโซ; อะห์ลาม เจะเตะ
2562คู่มือการปฏิบัติงานการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการบรรณานุกรมหนังสือวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติWALAI AutoLib (Cataloging Module)นูสีลา ยูมะโซ
2562รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของการลงรายการบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibนูสีลา ยูมะโซ
2560-02-14รางวัลดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2560 ประเภท บุคลากรนูสีลา ยูมะโซ