Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563-07-24รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2019) ปีการศึกษา 2562 ประเด็นที่ 4 นวัตกรรมในการบริหารจัดการสู่องค์กร 4.0 เรื่อง ระบบจองพื้นที่ให้บริการ (ห้องค้นคว้า ห้องรับรอง ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)มูฮามะ มะสง, ซุลกิฟลี ยิงทา; นูสีลา ยูมะโซ
2563-07-24รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2019) ปีการศึกษา 2562 ประเด็นที่ 4 นวัตกรรมในการบริหารจัดการสู่องค์กร 4.0 เรื่อง ระบบจัดเก็บข้อมูลงานซ่อมบำรุงสินทรัพย์ (Asset Maintenance System)มูฮามะ มะสง
2565รางวัลชนะเลิศ KM YRU Forum 2019 ประเภทนวัตกรรม ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรวิถีใหม่ (new normal) หรือวิถีถัดไป (Next Normal) หัวข้อ "การประมวลผลข้อมูลสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้วยโปรแกรมธุรกิจอัจฉริยะ (ต้นแบบ) Information Processing for Decision Support system (IPDS-ITEM Prototype)"มูฮามะ มะสง
2566-07-05รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานนวัตกรรม ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรสู่ Smart University "การขอใช้บริการห้อง American Corner ผ่าน Line Official"นูสีลา ยูมะโซ, สมยศ ดีวิจิตร
2566-07-05รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานนวัตกรรม ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรสู่ Smart University "การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน YRU Connect "โมดูลห้องสมุด""นายสุริยา นิภิรมย์, นานิรุซดุดดีน มะเต๊ะ; นายภูริเดช หอมจันทร์, นางสาวนูสีลา ยูมะโซ; นางสาวอะห์ลาม เจะเตะ, นางสาวซูฮัยลาร์ อาม๊ะ; นายสมยศ ดีวิจิตร, นางสาวพัครู ดีเยาะ