Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 29 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561ปัจจัยความต้องการพัฒนาความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของผู้จัดทําบัญชี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เขตอําเภอเมือง จังหวัดยะลาภูริชาติ พรหมเต็ม; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ
2559ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อนมถั่วเหลืองผสมนมแพะในตำบลท่าสาป จังหวัดยะลาซูไฮนี เจ๊ะโวะ; นูรีซัน มะสารี; นูรือมี อาแซบากา; รุสนานี คามิ; พาตีเม๊าะ มณีหิยา; ภูริชาติ พรหมเต็ม; วัชระ ขาวสังข์
2018-08-10แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจัดการของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารจังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ดุษฎี นาคเรือง; วัชระ ขาวสังข์; ปิยะดา มณีนิล; ปวีณา เจะอารง; อับดุลเราะห์มาน สาและ; ภูริชาติ พรหมเต็ม
2559การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคเบเกอรี่ในหมู่บ้านลิมุด ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลาซูไฮนี เจ๊ะโวะ; นูรีซัน มะสารี; นูรือมี อาแซบากา; รุสนานี คามิ; พาตีเม๊าะ มณีหิยา; ภูริชาติ พรหมเต็ม; วัชระ ขาวสังข์
2560กลยุทธ์ทางการบริหารของผู้ประกอบสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (กรณีศึกษาธุรกิจบูดู) ของจังหวัดปัตตานีฟิตรี หะแว; นูรีดา ลาลา; โนรีดา สุหลง; วัชระ ขาวสังข์; ภูริชาติ พรหมเต็ม
2559รูปแบบการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลาสุวารี เลาะสมาน; ดารุณี เจะมะสอง; อุสมัน หะมะ; ซาวาวี สาแม; รุสลัน ตือมิงหม๊ะ; ภูริชาติ พรหมเต็ม; วัชระ ขาวสังข์
2559อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาดุษฎี นาคเรือง; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; วัชระ ขาวสังข์; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ปิยะดา มณีนิล
2559ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ปวีณา เจะอารง; อับดุลเราะห์มาน สาและ; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ภูตรา อาแล
2020-03-20ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นมืออาชีพของนักบัญชียุคดิจิทัลและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดในจังหวัดยะลาเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม; วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์
2561ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในจังหวัดภาคใต้ที่มีต่อความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานนารีมะห์ อาแซ็ง; ซารีนี เจ๊ะเง๊าะ; อารีฟา ยูโซ๊ะ; ซูเปีย เจ๊ะแว; นิฮานีตา มัยเซ่ง; ฟาดีละ ยาการียา; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม