Browsing by Subject 3 จังหวัดชายแดนใต้

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; จุฑามาศ แก้วมณี
2557พัฒนาต้นแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมและสินค้า OTOP ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
2562รายงานวิจัยการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้จิราภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; จุฑามาศ แก้วมณี
2559แผนงานวิจัย : แนวทางการพัฒนาศักยภาพดาหลาสู่ไม้ดอกเศรฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้อรุณี ม่วงแก้วงาม; พรรณี แพงทิพย์; พรสวรรค์ เพชรรัตน์; ทวีวรรณ ทองนวล; กมลทิพย์ กรรไพเราะ; สุธีรา ศรีสุข; สายใจ แก้วอ่อน; อาอีเซาะส์ เบญหาวัน