Browsing by Author ไซนะ มูเล็ง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2558-08-16การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์แบบยึดเกาะตัวกลางจากวัสดุในท้องถิ่นโดยการเติมอากาศซันวานี จิใจ; ไซนะ มูเล็ง; วิชิต เรืองแป้น
2561-02-11การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมน้ำเสียจากกระบวนการผลิตขนมจีนกับแกลบโดยการปรับสภาพอุไรวรรณ บัวทอง; ซันวานี จิใจ; ไซนะ มูเล็ง
2561-05-26การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะเศษอาหารในโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าสาปซันวานี จิใจ; นิสาพร มูหะมัด; ไซนะ มูเล็ง; ศศิธร วิโนทัย; ธีรกานต์ วิคะบำเพิง
2561-02-11การผลิตแก๊สชีวภาพจากการหมักร่วมใบยางพาราร่วมกับมูลโครอมละห์ ระแว้ง; ซันวานี จิใจ; ไซนะ มูเล็ง
2560-10-18การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเห็ดหูหนูสดจากป่าบาลาฮาลา จังหวัดยะลาพูรกอนนี สาและ; ไซนะ มูเล็ง; โรสลีนา ยูโซ๊ะ; มาริษา สะมะแอ
2559-05-11การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการบําบัดนํ้าเสียจากสีย้อมผ้าโดยใช้ต้นกกและต้นธูปฤาษีจุฑามาศ แก้วมณี; ไซนะ มูเล็ง
2561-12-18ความต้องการศึกษาต่อ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซันวานี จิใจ; ไซนะ มูเล็ง
2560-05คุณภาพน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติในเทศบาลนครยะลาไซนะ มูเล็ง; จุฑามาศ แก้วมณี; ซันวานี จิใจ; ซูฟียัน เจ๊ะมิง
2556-10-16นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556หาลาตี มะดอเลาะ; ซานูรา อาลี; ซัลวา ยะฝาด; ฮานูนา หลีหม๊ะ; ซัลมา สาหัดสะตำ; ไซนะ มูเล็ง; มารีแย เจ๊ะอุเซ็ง; ฮาลีเมาะ เจะนิ; ซูรีนา อาแว
2560-04ประสิทธิภาพการกำจัดซีโอดีในน้ำเสียจากโรงอาหารโดยใช้ก้อนเชื้อเห็ดแครงเหลือทิ้ง (Schizophyllum commune)แวรูฮานี มะลิแต; ไซนะ มูเล็ง; จุฑามาศ แก้วมณี; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์
2564ประสิทธิภาพของเถ้าลอยจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในการบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่พักอาศัยนฤมล ทองมาก; ซันวานี จิใจ; วารุณี หะยีมะสาและ; ไซนะ มูเล็ง; พรทิพย์ ศรีแดง
2558-05-28ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ำทะเลบริเวณหาดกะรนและเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ตซีลาวาตี มาซอรี; ไซนะ มูเล็ง; วรินธา วศินะเมฆินทร์; สนทยา โสสนุย; ไตรภพ ทองมั่ง; ซันวานี จิใจ
2562-02-07ผลของนมเหลือทิ้งและน้ำซาวข้าวต่อการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพไซนะ มูเล็ง; ฟาดีละห์ นิดิง; ซันวานี จิใจ; เมธิยา หมวดฉิม; นฤมล ทองมาก
2561ผลของระดับเสียงและสภาพแวดล้อมทางกายภาพต่อการเลี้ยงนกเขาชวาในพื้นจังหวัดยะลาซันวานี จิใจ; ไซนะ มูเล็ง
2561-12-18ระดับความดังเสียง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และความคิดเห็นปัจจัยทางสภาพแวดล้อมต่อการเลี้ยงนกเขาชวาในพื้นที่เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลาซันวานี จิใจ; ไซนะ มูเล็ง
2562รายงานวิจัยผลของน้ำเสียจากกระบวนการผลิตขนมจีน แกลบ และมูลสัตว์ต่อการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพไซนะ มูเล็ง; ซันวานี จิใจ
2560-04ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะเศษผักในตลาดสดเทศบาลนครยะลาซันวานี จิใจ; ฟาตีเม๊าะ ลาดิสง; ไซนะ มูเล็ง
2562-02-08อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”กมลทิพย์ กรรไพเราะ; นาซีลา เส็นติระ; มะซอฮีดี บราเฮง; กัณฐิกา ฉายศรี; นาซอพ๊ะ สะเอ๊ะ; ปิยศิริ สุนทรนนท์; ลิลลา อดุลยศาสน์; กุลธิดา วาหะ; อุไรวรรณ บัวทอง; นูรฮีดายะห์ มะแอ; ไซนะ มูเล็ง; นฤมล ทองมาก; เมธิยา หมวดฉิม; ซันวานี จิใจ; นาซีเราะห์ แวดอเลาะ; รอฮานีย์ เปาะเยะ; ดาริกา จาเอาะ
2562-02-07แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมผักตบชวากับมูลวัวอุไรวรรณ บัวทอง; นูรฮีดายะห์ มะแอ; ไซนะ มูเล็ง; นฤมล ทองมาก; เมธิยา หมวดฉิม; ซันวานี จิใจ