Browsing by Author ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดยะลาโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับบริการพิกัดตำแหน่งบนโมบายแอพพลิเคชั่นไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร; อมรเทพ มณีเนียม
2561การพัฒนาระบบซีอาร์เอ็มสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้บนโมบายล์แอปพลิเคชันนิมารูนี หะยีวาเงาะ; นัทที ขจรกิตติยา; ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร
2561-07-19การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร; นิมารูนี หะยีวาเงาะ; ศิริชัย นามบุรี
2559การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะที่1ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร; ศิริชัย นามบุรี; นิมารูนี หะยีวาเงาะ
2562นำเสนอผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาตินิมารูนี หะยีวาเงาะ; ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร; อมรเทพ มณีเนียม
2559-04-26ระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร; รัตนาภรณ์ ศรีหาพล; วันชนะ พรหมทอง; สุลัยมาน เภอโส๊ะ; รอปีมิง แมะเราะ