Browsing by Author โรซวรรณา เซพโฆลาม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2565-03-10การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ตัวกลางของแสง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสังเกตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19สารีซา วาเต๊ะ; โรซวรรณา เซพโฆลาม
2566-02-21การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงคอลีเยาะ สะอิ; โรซวรรณา เซพโฆลาม
2565-03-10การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิดสะเต็มศึกษาสารีน่า ใบโสะดำ; โรซวรรณา เซพโฆลาม
2564-04-01การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าวผสมถ่านไม้ยางพาราอับดุลเล๊าะ ดีแม; อับดุลเลาะ ตาแกะ; โรซวรรณา เซพโฆลาม; นินนาท์ จันทร์สูรย์
2564-05ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์โรซวรรณา เซพโฆลาม; ขวัญฤทัย เที่ยงจันทราทิพย์
2560-07ความเข้าใจและการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลาโรซวรรณา เซพโฆลาม; พินิจ ขำวงษ์; ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
2566-02-17นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลนำเสนองานวิจัยระดับดีเยี่ยม ประเภท Oral Presentation การนำเสนอผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 22โซฟียะห์ แวยะโกะ; โรซวรรณา เซพโฆลาม
2565-03-26นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” ระดับชาติครั้ง 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 “การศึกษาเพื่อนวัตกรรมสังคมความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”รอฮานี โตะ; โรซวรรณา เซพโฆลาม
2566-04-08นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การนำเสนอผลงานวิจัยโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นวัตกรรมวิชาชีพครู” ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณบัลกิห์ ตาสา; โรซวรรณา เซพโฆลาม
2566-08-24นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 5th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2023 (iMITSIC 2023)คอลีเยาะ สะอิ; โรซวรรณา เซพโฆลาม
2564-04-01นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอภาคบรรยาย งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 NSCIC2021 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาฟาฏิน แลแร; โรซวรรณา เซพโฆลาม
2564-04-01นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 (ระดับดี) ประเภทบทความคุณภาพ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 NSCIC2021 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาฟาฏิน แลแร; โรซวรรณา เซพโฆลาม
2563-02-06ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัดยะลามุสตูรา ยะโกะ; พิศมัย หอมจำปา; นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; ฮูดา แวหะยี; โรซวรรณา เซพโฆลาม
2564-04-01ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5นัสนี สุหรรษา; โรซวรรณา เซพโฆลาม
2564-04-01ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ฟาฏิน แลแร; โรซวรรณา เซพโฆลาม
2566-02-21ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค TGT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4นูรอีมาน มะดิง; โรซวรรณา เซพโฆลาม
2564-01ผลของการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรซวรรณา เซพโฆลาม; ปัทมา พิศภักดิ์; รูฮัยซา ดือราแม; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; ศศิธร พังสุบรรณ; อลภา ทองไชย; ดาริกา จาเอาะ; ปาวีณา ดุลยเสรี; ฮานีดา เมาะมิง
2565-01-03สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโรซวรรณา เซพโฆลาม; รูฮัยซา ดือราแม; โซฟีลาน มะดาแฮ