Browsing by Author โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2021-03-17กลยุทธ์การสื่อสารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนธารน้ำทิพย์เชื่อมรอยต่อสามเหลี่ยม เศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ชินีเพ็ญ มะลสิุวรรณ; อิสมาแอ ยีมะแซ; ชฎาภรณ์ สวนแสน; ฎาวีณี ต่วนมูดอ; สาธิตา แก้วเหล็ก; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
2562กลยุทธ์การสื่อสารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนธารน้้าทิพย์เชื่อมรอยต่อสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; อิสมาแอ ยีมะแซ; ชฎาภรณ์ สวนแสน; ฎาวีณี ต่วนมูดอ; สาธิตา แก้วเหล็ก; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
2561การพัฒนาระบบคำถาม-คำตอบในด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยความดันสำหรับโรงพยาบาลธารโต จังหวัดยะลาโซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
2559การพัฒนารูปแบบบันทึกพฤติกรรมและความผิดของนักเรียน โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Androidโซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
2559การพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาแกน ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาการพัฒนาสมรรถนะ; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ; อุษณีย์ พรหมศรียา; ราเชษฐ์ หีมสุหรี; สัสดี กำแพงดี; ซูซัน หามะ; อัาบบ๊าส พาลีเขตต์
2560การพัฒนาโครงสร้างทางภาษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กออทิสติกเพื่อการสื่อในชีวิตประจำวันโซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
2562ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลระดับประเทศ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท JURY'S PRICEนูรีมะห์ มะมิง; มะห์ดี ดาโอ๊ะ; มูฮัมหมัดนูรดิน แฉตุ; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ; มะแอ เย็ง
2560นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันประกวดนวัตกรรม Halal Digitalโซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ; กุสมิน แซ่อู๋; อัมรอนฏ์ มะมิง; อเนชา เกื้อขะเหร็ม
2561นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขัน StarUP Tipco Connext Hackathonรอดียะห์ การือมอ; ต่วนซอฟวัน บีรู; ฮานัน เจะหลง; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
2562นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ (เกียรติบัตร) "รางวัลนักศึกษาต้นแบบจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา"อาวาติฟ เจ๊ะเด็ง; วัชระ ขาวสังข์; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
2562-09นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน พัฒนาแอฟพลิเคชันระดับสากล ภายใต้โครงการ ประกวดนวัตกรรมข้อมูลภาครัฐนูรีมะห์ มะมิง; มะห์ดี ดาโอ๊ะ; มูฮัมหมัดนูรดิน แฉตุ; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ; มะแอ เย็ง
2559ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนากลุ่มเบเกอร์รี่ ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลาวัชระ ขาวสังข์; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; แวอาซีซะห์ ดาหะยี; ศุภาวิณี กิติวินิต; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
2559พัฒนาต้นแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมและสินค้า OTOP ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; แวซำซูดิน แวดอกอ
2557พัฒนาต้นแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมและสินค้า OTOP ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
2561อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ว.จ.ก นำโรงเรียนบ้านกูวิง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี คว้ารางวัลชนะเลิศ Startup พัฒนาศักยภาพ SMEโซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ