Browsing by Author แวอาซีซะห์ ดาหะยี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2563Tourists’ Demands towards Tourism Management afer Covid-19นันทรัตน์ นามบุรี; ศิริชัย นามบุรี; แวอาซีซะห์ ดาหะยี; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; สุกฤษตา พุ่มแก้ว
2562A Way of Communication to Build Peaceful Coexistence in Multicultural Society in Southern Thailandแวอาซีซะห์ ดาหะยี; ราเชษฐ์ หีมสุหรี; ฎาวีณี ต่วนมูดอ; สาธิตา แก้วเหล็ก
2560การใช้สถานการณ์จริงเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแวอาซีซะห์ ดาหะยี; นาซือรี เต๊ะกาแซ; มารศรี ดาหะยี; แวฮาซัน ยีมะแซ
2559การใช้สถานการณ์จริงเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์แวอาซีซะห์ ดาหะยี
2559ความต้องการการรับบริการทางวิชาการจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในพื้นที่ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีวัชระ ขาวสังข์; แวอาซีซะห์ ดาหะยี; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ศุภาวิณี กิติวินิต
2562ความพึงพอใจตอ่การรับชมสื่อสารคดีผลิตโดยนักศึกษาสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาฎาวีณี ต่วนมูดอ; แวอาซีซะห์ ดาหะยี; ราเชษฐ์ หีมสุหรี; สาธิตา แก้วเหล็ก; วัลย์ลดา พรมเวียง
2563นวัตกรรมการพัฒนาสื่อสร้างสุขภาวะสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำพังตามวิถีมุสลิมในพื้นที่ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลาแวอาซีซะห์ ดาหะยี
2559ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนากลุ่มเบเกอร์รี่ ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลาวัชระ ขาวสังข์; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; แวอาซีซะห์ ดาหะยี; ศุภาวิณี กิติวินิต; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
2558ผลการสังเคราะห์งานบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแวอาซีซะห์ ดาหะยี; วัชระ ขาวสังข์
2556ภาษากวี : ศาสตร์และศิลป์การสื่อสารที่ประสิทธิภาพแวอาซีซะห์ ดาหะยี
2560รางวัลการแต่งการดีเด่นประเภทบุคลากรสายวิชาการประจำปี 2560 งานประชุมคณะวิทยาการจัดการ 2560แวอาซีซะห์ ดาหะยี
2555รูปแบบการดำเนินงานด้านการสื่อสารของ อบต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลาแวอาซีซะห์ ดาหะยี
2557รูปแบบการดำเนินงานด้านการสื่อสารของงานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครยะลาแวอาซีซะห์ ดาหะยี
2557รูปแบบการดำเนินงานด้านการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีแวอาซีซะห์ ดาหะยี
2559รูปแบบการดำเนินงานวิทยุสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปัทมา เนียมบดี; แวอาซีซะห์ ดาหะยี
2546วัจนลีลาของมังกร ห้าเล็บในคอลัมน์ "ลั่นกลองรบ" ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแวอาซีซะห์ ดาหะยี
2557ศึกษาทัศนคติของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดในชายแดนภาคใต้ฯแวอาซีซะห์ ดาหะยี
2556หลักนิเทศศาสตร์แวอาซีซะห์ ดาหะยี
2561อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์รับรางวัลดีเด่นประเภทอาจารย์ประจำปี 2561แวอาซีซะห์ ดาหะยี
2556เอกสารประกอบการสอน ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตรแวอาซีซะห์ ดาหะยี