Browsing by Author แวซำซูดิน แวดอกอ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2561AHP-Based Resource Utilization Scheme at the Network Edge with Ad Hoc Network Gatewayแวซำซูดิน แวดอกอ
2563การพัฒนานวัตกรรมช่วยสร้างเสริมการขายร้านคาเฟร์ขนาดเล็กเพื่อเป็นต้นแบบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้แวซำซูดิน แวดอกอ; นิมารูนี หะยีวาเงาะ; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; อมรเทพ มณีเนียม
2563การพัฒนานวัตกรรมช่วยส่งเสริมการขายร้านคาเฟ่ขนาดเล็กเพื่อเป็นต้นแบบในจังหวัดชายแดนภาคใต้แวซำซูดิน แวดอกอ
2559การพัฒนาสื่อความจริงเสมือนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนสุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; แวซำซูดิน แวดอกอ; ปิยะดา มณีนิล; อมรเทพ มณีเนียม; ชินวัจน์ งามวรรณากร
2021-03-24การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการบริหารบุคลากร คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; แวซำซูดิน แวดอกอ; ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; อุมาพร เชิงเชาว์
2563การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการบริหารบุคลากรคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(APP FMS)สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; แวซำซูดิน แวดอกอ; ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; อุมาพร เชิงเชาว์
2552การแสดงผลมัลติมีเดียบนเครื่องที่ใช้ซอฟต์แวร์ ควบคุมจากระยะไกลในชั้นเรียนแวซำซูดิน แวดอกอ
2561ทัศนคติในการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของบริษัทเอกชนในจังหวัดยะลาเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; สุกฤษตา พุ่มแก้ว; แวซำซูดิน แวดอกอ; รอมีซันต์ มะยูโซะ; รุสมานวาตี ดอเลาะ; พาตีเม๊าะ กามา; รุสนานี บือราเฮง; มัสลินดา มะสะอาว
2561นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันการแข่งขัน StarUP Tipco Connext Hackathonรางวัลชมเชยการแข่งขัน; ซีกานา หะยีบาราเฮง; มะยากี นิระ; นูรฮายาตี ดาลอ; แวซำซูดิน แวดอกอ
2559พัฒนาต้นแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมและสินค้า OTOP ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; แวซำซูดิน แวดอกอ
2562ระบบผสมผสานการจัดการทรัพยากรเครือข่ายและตรวจสอบผู้ใช้สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้แวซำซูดิน แวดอกอ; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
2562ระบบผสมผสานการจัดการทรัพยากรเครือข่ายและตรวจสอบผู้ใช้สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดชายแดนใต้แวซำซูดิน แวดอกอ
2562โครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อ ที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมที่ 6 อบรมผู้นำเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยชุมชนศุภาวิณี กิติวินิต; เจนตา แก้วไฝ; ชูยัน หามะ; ดาลีซะห์ ดะยี; แวซำซูดิน แวดอกอ; มูฮัมหมัด ปุ