Browsing by Author ฮาซียะห์ ดอรอแซ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารฮาลาลในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้าสู่สากลนันทรัตน์ นามบุรี; สันติ อารักษ์คุณากร; ไญยิกา ยอดสุดเอียม; อัลอามีน มะแต; อาดัม ไกรสุทรังค์; มนัส สุทธิการ; ฮาซียะห์ ดอรอแซ
2561การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารฮาลาลในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้าสู่สากลนันทรัตน์ นามบุรี; สันติ อารักษ์คุณากร; ไญยิกา ยอดสุดเอียม; อัลอามีน มะแต; อาดัม ไกรสุทรังค์; มนัส สุทธิการ; ฮาซียะห์ ดอรอแซ
2560การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในธุรกิจบริการท่องเทียวภาคใต้ สภาวะเหตุการณ์ความไม่สงบ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูลวัชระ ขาวสังข์; ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ; อุษณีษ์ พรหมจรรย์; วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช; ฮาซียะห์ ดอรอแซ
2563การศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตะกาฟุลของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)ฮาซียะห์ ดอรอแซ; อัลอามีน มะแต; วสันตนาวิน หรินปพนวิชญ์
2563การศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตะกาฟุลของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)ฮาซียะห์ ดอรอแซ; อุมาพร เชิงเชาว์; อัลอามีน มะแต; วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช
2562ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์อิสลามในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยวสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช; ฮาซียะห์ ดอรอแซ; อัลอามีน มะแต; จารินี วัฒนไทย
2563ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำเกษตรผสมผสานของเกษตรกรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาวสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช; อัลอามีน มะแต; ฮาซียะห์ ดอรอแซ