Browsing by Author อุษณีย์ พรหมศรียา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาแกน ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาการพัฒนาสมรรถนะ; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ; อุษณีย์ พรหมศรียา; ราเชษฐ์ หีมสุหรี; สัสดี กำแพงดี; ซูซัน หามะ; อัาบบ๊าส พาลีเขตต์
2559การศึกษาอัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอุษณีย์ พรหมศรียา; ลาวัณย์ ทิพย์มาศ; อับดุลเราะห์มาน สาและ; จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
2561การสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้จิราพร เกียรตินฤมล; อัปสร อีซอ; อุษณีย์ พรหมศรียา
2562นักศึกษคณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมรับทุนการศึกษา 10,000 บาท จากการประกวดคลิปวิดีโอ IDEA WOWมาเรียม สารีกามา; อาตีกะห์ แต; นูรมี สามะ; มาเรียม บือซา; ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ; ชฎาภรณ์ สวนแสน; สุไลยา กุวิง; อุษณีย์ พรหมศรียา
2565บริการวิชาการสร้างยอดขาย 150,000 มาโดยไม่มีงบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านลิมุดปวีณา เจะอารง, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ธีรยุทธ มูเล็ง, อับดุลเราะห์มาน สาและ; อุษณีย์ พรหมศรียา
2559ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลาจรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์; อุษณีย์ พรหมศรียา; ธัญยธรณ์ โยธาทิพย์
2560ปัญหาและความต้องการเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของ ผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาอุษณีย์ พรหมศรียา; อัปสร อีซอ; ลาวัณย์ ทิพย์มาศ; สุไลยา กุวิง; อับบ๊าส พาลีเขตต; วุฒิชัย คงยัง
2560พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟอเมซอน กรณีศึกษาร้านกาแฟอเมซอนในปั๊มน้ำมัน ปตท. ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลาลาวัณย์ ทิพมาศ; อุษณีย์ พรหมศรียา; ชฎาภรณ์ สวนแสน; ฟาริดา เอ็ลลาฮี
2560รางวัลโครงการดีเด่นThe Best project ประจำปี 2560 งานประชุมคณะวิทยาการจัดการประจำปี 2560ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ; อับบ๊าส พาลีเขตต์; สุไลยา กุวิง; อุษณีย์ พรหมศรียา; วุฒิชัย คงยัง
2563รายงานวิจัยตู้ปันสุข : วิถีปกติใหม่ ยุคโควิด-19อุษณีย์ พรหมศรียา; อัปสร อีซอ
2563-03โครงการมอบความสุข สู่น้องตาดีกาชฎาภรณ์ สวนแสน; ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ; อุษณีย์ พรหมศรียา; อุษณีย์ พรหมศรียา; ศิริวรรณ เจียรชัชวาลวงศ์