Browsing by Author อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2562-07การปรับปรุงดินกรดด้วยเถ้าถ่านจากโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเพื่อปลูกข้าวโพดฝักอ่อนอิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์
2559-02-02การเจริญเติบโตของอินทผลัมพันธ์ุเดคเลทนัวร์ที่ปลูกในสภาพแวดล้อม อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีสมทบ เวทโอสถ; อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์; ลีลาวัฒน์ วจีวรสิทธิ์; ซอลาฮูดิน โตะโด; อัสฮารี สาดารา
2566-02-21การเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาที่ปลูกภายใต้โรงเรือนโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีอิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์; ฮุซนา มะบายะ; อัมนา กาเวง
2549-01การเปลี่ยนแปลงของความเป็นกรดเป็นด่าง ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และจุลธาตุภายหลังใส่ปูนแคลเชียมไฮดรอกไซด์ในดินกรดจัดอิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์; โรส เจ๊ะแวมาเจ
2552-01การใช้ถ่านจากการเผาในสภาพอับอากาศในการปรับปรุงดินอิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์
2556-08-19การใช้น้ำสกัดชีวภาพร่วมกับปุ๋ยชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อนอิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์; อิสมาแอ ปายอ
2550-01ธาตุอาหารพืชกับคุณภาพผลผลิตส้มโชกุนอิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์
2562-11-25นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้า 5 รางวัล การประกวดนวัตกรรมในงาน Youthpreneur Revolution and Innovation Challenge 2019 ณ University Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซียรุสนาณี อาแว; ฟัรฮัม วาหะ; อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์; นิราณี บือราเฮง; อิรหัม กือจิ; นิลาวัลย์ นิดือมอง; ภัทรวดี เอียดเต็ม; กูไลลา กุหนิ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; นูรีซัน ฮูเซ็น; นุชเนตร ตาเย๊ะ; มัรญาณี เหมโคกน้อย; มูฮัมมัดลุตฟีร์ อาเกะ; สุวรรณา ทองดอนคำ
2558-02-13นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางการเกษตรและวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยฮาฟี บูละ; ฮาลีเมาะ เจะกา; อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์; มาเรียนี บีแม; อาซียะห์ มูเซะ; วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; สับรี ซาราเซะ; การียา สาเระ; ฮาฟีซี สาแลแม; สีตีอาอีเซาะ ดือเระ; อนุพล พุฒสกุล; อัซรอน ดามะ; อิบรอเฮง อาบูเละ; สมทบ เวทโอสถ; ต่วนสุไวบ๊ะ สาแม; ต่วนซากีน๊ะห์ รอยา; ไสศรี กูโน; บุษรินทร์ แสงเกิด; จารุณี หนูละออง; อิบตีซาม มามะ; ยามีละห์ สะนี; อัสนี มอลอ; พรสวรรค์ เพชรรัตน์; ซอฟียะห์ ยูโซะ; พาตีเม๊าะ ขาเร็ง; อรุณี ม่วงแก้วงาม
2559-02-02ผลของการจุ่มนํ้าร้อนต่อคุณภาพผลของส้มโชกุนสมทบ เวทโอสถ; กมลทิพย์ กรรไพเราะ; อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์
2561-02-11ผลของการปรับ pH ดินด้วยโดโลไมต์ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าอินทผลัมและสมบัติทางเคมีบางประการของดินไลลา มะติ; อับดุลฮากิม กาหลง; อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์
2561-06-21ผลของการปรับปรุงดินด้วยวัสดุอินทรีย์ต่อผลผลิตผักกาดหัวและสมบัติของดินอิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์; สมทบ เวทโอสถ
2560-04ผลของการใช้ปุ๋ยคอกหมักและไม่หมักต่อผลผลิตของคะน้าและสมบัติบางประการของดินอาดีล๊ะ นากอ; นูไรฮาน บาเหะ; อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์
2565-03-10ผลของการใช้ปุ๋ยหมักมูลใส้เดือนดินทดแทนพีทมอสเป็นวัสดุเพาะกล้ามะเขือเทศฮุซนา มะบายะ; ซูฮัยนี สนิแว; อาสนะ เจะเสน; อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์
2564-04-01ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกุยช่ายพันธุ์พื้นเมืองเบตงนัสรียา ยะสาสะ; อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์; นิราณี บือราเฮง
2563-02-06ผลของการใช้มูลสัตว์ที่ต่างกันในวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเมลอนอิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์; ซาอูดี โว๊ะ; บิซมี หะแว
2558-01ผลของความเป็นกรดเป็นด่างของดินและจุลธาตุบางชนิดต่อการเจริญเติบโตและการดึงดูดธาตุอาหารพืชในยางพาราอิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์; จำเป็น อ่อนทอง; ชัยรัตน์ นิลนนท์
2563-08-13ผลของชนิดและสีของภาชนะปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตของเมลอน และอุณหภูมิของวัสดุปลูกอิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์
2554-01ผลของถ่านและปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อนในดินทรายจัดอิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์; พัลลภ ไชยโป; ภูมิ จันทร์อุทัย; เสน่ห์ พงศาปาน
2557-02-08พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีเกษตรอิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์