Browsing by Author อิสมะแอ เจ๊ะหลง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 52  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558-01-31การผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือนศศิธร พังสุบรรณ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; วารุณี หะยีมะสาและ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; สายใจ แก้วอ่อน; อลภา ทองไชย; ลักขณา รักขพันธ์
2564การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการเตรียมโลชั่นผสมสารสกัดพรอพอลิสจากผึ้งชันโรงอิมรอน มีชัย; ดรุณี ยือแร; อิสมะแอ เจ๊ะหลง
2020-03-30การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีเบื้องต้นฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการเตรียมโลชั่นผสมสารสกัดพรอพอลิสจากผึ้งชันโรงอิมรอน มีชัย; ดรุณี ยือแร; อิสมะแอ เจ๊ะหลง
2560การวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์จากพรอพอลิสของชันโรงฮาซัน ดอปอ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อัชมาน อาแด
2560-10-18การวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์จากรังชันโรงและฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli ของผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนฮาซัน ดอปอ; อามีเนาะ สาหะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อิมรอน มีชัย; สุนีย์ แวมะ
2561-02-11การศึกษาเรณูวิทยาของพืชและเรณูบนเสื้อเพื่อสนับสนุนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์: กรณีศึกษาพื้นที่ศึกษาถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4071 (สายยะลา-ทุ่งยางแดง)มาดีฮาห์ โต๊ะตาหยง; มนทกานต์ พิมเสน; อิสมะแอ เจ๊ะหลง
2562-02-07การศึกษาเรณูวิทยาของพืชและเรณูบนเสื้อเพื่อสนับสนุนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์: กรณีศึกษาในพื้นที่เกิดเหตุจริงบริเวณตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีอิสมะแอ เจ๊ะหลง; นินุรฮายาตี จะปะกิยา; ซารีนา กาซอ
2561-02-11การศึกษาเรณูในถ้วยเก็บเรณูของชันโรงอัสมานี ล่ามัน; มนทกานต์ พิมเสน; อิสมะแอ เจ๊ะหลง
2561-04-21การเพาะเลี้ยง การย้ายรังและนวัตกรรมรังเลี้ยงเพื่อเลี้ยงผึ้งชันโรงในเชิงการค้าอิสมะแอ เจ๊ะหลง; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; วารุณี หะยีมะสาและ; มนทกานต์ พิมเสน; อลภา ทองไชย; จารุ นิคม; ลักขณา รักขพันธ์; ซีรีหัน ชายดานา
2021การเลี้ยงผึ้งชันโรงอิสมะแอ เจ๊ะหลง
2562-01ความบริสุทธิ์ของผลึกนาโนแคลเซียมไฮดรอกซีอะปาไทต์ที่สังเคราะห์จากกากบูดูโดยวิธีการแคลไซน์และการดูดซับยาปฏิชีวนะ streptomycin เบื้องต้นฮาซัน ดอปอ; พาตีเมาะ กูแวะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง
2558-03-09ความหลากหลายของพืชบนเขาสลินดงบายู อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีอิสมะแอ เจ๊ะหลง; อลภา ทองไชย
2561ความหลากหลายของพืชอาหารเพื่่อการผลิตเกสรผึ้งชันโรงเชิงการค้าอิสมะแอ เจ๊ะหลง; ลักขณา รักพันธ
2561ความหลากหลายของพืชอาหารเพื่่อการผลิตเกสรผึ้งชันโรงเชิงการค้าอิสมะแอ เจ๊ะหลง; ลักขณา รักพันธ
2561-02-11ความหลากหลายของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในพื้นที่นาร้าง ซึ่งถูกฟื้นฟูเป็นพื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จังหวัดยะลาศศิธร พังสุบรรณ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; อลภา ทองไชย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; สายใจ แก้วอ่อน; วารุณี หะยีมะสาและ; ลักขณา รักขพันธ์
2563-02-06ความแตกต่างของสายพันธุ์ผึ้งชันโรงต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำผึ้งรุสนี ยูโซ๊ะ; อัสมะ ฮามะ; อิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; สุนีย์ แวมะ
2559ความแปรปรวนของสภาพอากาศต่อฟีโนโลยีของโกงกางใบเล็ก (Rhizophora mucronata Lam.) ในป่าชายเลนยะหริ่งอิสมะแอ เจ๊ะหลง; อลภา ทองไชย; อาเด่น ปาลนกวิน
2562-02-07ชนิดของพืชอาหารจากถ้วยเก็บเรณูของชันโรง (Geniotrigonathoracica) ในศูนย์เรียนรู้ชันโรง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีอิสมะแอ เจ๊ะหลง; มิสบะห์ สามะ; รัตนา ยีรัน
2562-11-25นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้า 5 รางวัล การประกวดนวัตกรรมในงาน Youthpreneur Revolution and Innovation Challenge 2019 ณ University Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซียรุสนาณี อาแว; ฟัรฮัม วาหะ; อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์; นิราณี บือราเฮง; อิรหัม กือจิ; นิลาวัลย์ นิดือมอง; ภัทรวดี เอียดเต็ม; กูไลลา กุหนิ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; นูรีซัน ฮูเซ็น; นุชเนตร ตาเย๊ะ; มัรญาณี เหมโคกน้อย; มูฮัมมัดลุตฟีร์ อาเกะ; สุวรรณา ทองดอนคำ
2564-08-24นักศึกษาหลักสูตรเคมีได้รางวัลนวัตกรรมเหรียญเงิน งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 4th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2021 (iMITSIC 2021)อานีซ๊ะ บากา; พาตีเม๊าะ ยาลาแน; อิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง