Browsing by Author สุไลยา กุวิง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การดำเนินธุรกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศจีนของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทองรังนกไทยสุไลยา กุวิง; ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ
2561การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกไปประเทศจีนของผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมใน เขตจังหวัดยะลา กรณีศึกษา บริษัท นูนูห์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสุไลยา กุวิง; วัชระ ขาวสังข์; มูรณี อาบู; มนาลล์ ดือเร๊ะ; รุสมาณี สาอุ
2560ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ขนมดอกจอก ต.สาบัน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีอาซีมะ เจะนิ; ปาตีเมาะ เจ๊ะโมง; สุรียานี สามะ; วัชระ ขาวสังข์; สุไลยา กุวิง
2562นักศึกษคณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมรับทุนการศึกษา 10,000 บาท จากการประกวดคลิปวิดีโอ IDEA WOWมาเรียม สารีกามา; อาตีกะห์ แต; นูรมี สามะ; มาเรียม บือซา; ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ; ชฎาภรณ์ สวนแสน; สุไลยา กุวิง; อุษณีย์ พรหมศรียา
2559ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรกับความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กรณีศึกษา 3 ตำบล 1 เทศบาล ในเขตพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลาเมทินี แช่โล่; อรชร มาน้อย; วิวัฒน์ ทองน้อย; วัชระ ขาวสังข์; สุไลยา กุวิง; ลาวัณย์ ทิพย์มาศ
2560ปัญหาและความต้องการเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของ ผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาอุษณีย์ พรหมศรียา; อัปสร อีซอ; ลาวัณย์ ทิพย์มาศ; สุไลยา กุวิง; อับบ๊าส พาลีเขตต; วุฒิชัย คงยัง
2560พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการร้านอาหารไทย ในเขตชายแดนไทย-มาเลเซียลาวัณย์ ทิพย์มาศ; สุไลยา กุวิง; อนัส อาแว; วัชระ ขาวสังข์
2560พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการร้านอาหารไทย ในเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย และความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหับริการเทศบาลเมืองปัตตานีการใช้บริการร้านอาหารไทย; เทศบาลเมืองปัตตานี; ลาวัณย์ ทิพย์มาศ; สุไลยา กุวิง; อนัส อาแว; วัชระ ขาวสังข์
2560พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารฮาลาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุไลยา กุวิง; ลาวัณย์ ทิพยมาศ; อนัส อาแว; วัชระ ขาวสังข์; เบญญาดา ธนถาวร
2560พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการค้าชายแดนไทย - มาเลเซียสุไลยา กุวิง
2560รางวัลโครงการดีเด่นThe Best project ประจำปี 2560 งานประชุมคณะวิทยาการจัดการประจำปี 2560ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ; อับบ๊าส พาลีเขตต์; สุไลยา กุวิง; อุษณีย์ พรหมศรียา; วุฒิชัย คงยัง