Browsing by Author สุธิดา วัฒนยืนยง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจโอทอป ระดับ 5 ดาว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; สุธิดา วัฒนยืนยง; ปวีณา เจะอารง; ภูตรา อาแล
2558การถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจโอทอประดับ 5 ดาว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา วัฒนยืนยง; ย์ภูตรา อาแล; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
2554การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบ (ปาลอ-กรือโป๊ะ) สู่ธุรกิจแฟรนไชส์อัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา วัฒนยืนยง; กูมัจดี ยามิรูเด็ง
2558การพัฒนาธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มแม่บ้านอัลอิฮซานอาหารแปรรูป จังหวัดยะลา)อัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา วัฒนยืนยง; ภูตรา อาแล
2557การพัฒนาธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจกลุ่มแม่บ้านอัลอิฮซานอาหารแปรรูป จังหวัดยะลา)อัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา วัฒนยืนยง; ภูตรา อาแล
2017ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลาดุษฎี นาคเรือง; สุธิดา วัฒนยืนยง; นุชนภา เลขาวิจิตร์
2559สถานภาพบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดยะลาดุษฎี นาคเรือง; สุธิดา วัฒนยืนยง; ฎาวีณี ต่วนมูดอ
2021องค์ความรู้หัตถกรรมเตยหนามจักสานอัปสร อีซอ; สุธิดา วัฒนยืนยง; ดุษฏี นาคเรือง; ปวีณา เจะอารง; วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์
2559อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา วัฒนยืนยง; ภูตรา อาแล; สิรินธร ศานติประเสริฐ
2559อัตลักษณ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสุธิดา วัฒนยืนยง; อัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง