Browsing by Author สันติ อารักษ์คุณากร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2562The Effect of Increasing Alcohol Excise Tax on Drinking Behavior of People in Thailandสุกฤษตา พุ่มแก้ว; มีนา ระเด่นอาหมัด; พยอม ตอบประโคน; สันติ อารักษ์คุณากร; มานพ ทองไทย; อับดุลเราะห์มาน สาและ; เจนตา แก้วไฝ; ซูซัน หามะ
2561การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารฮาลาลในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้าสู่สากลนันทรัตน์ นามบุรี; สันติ อารักษ์คุณากร; ไญยิกา ยอดสุดเอียม; อัลอามีน มะแต; อาดัม ไกรสุทรังค์; มนัส สุทธิการ; ฮาซียะห์ ดอรอแซ
2561การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารฮาลาลในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้าสู่สากลนันทรัตน์ นามบุรี; สันติ อารักษ์คุณากร; ไญยิกา ยอดสุดเอียม; อัลอามีน มะแต; อาดัม ไกรสุทรังค์; มนัส สุทธิการ; ฮาซียะห์ ดอรอแซ
2562การพัฒนาการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์กระจูดของกลุ่มแม่บ้านทหารกรมทหารราบที่ 151 กองทัพภาคที่ 4ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; วัลย์ลดา พรมเวียง; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2561การพัฒนาธุรกิจตามรูปแบบพันธมิตรวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้สัสดี กำแพงดี; ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปิยะดา มณีนิล
2560การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนของกลุ่มส่งเสริมอาชีพทำขนม หมู่ 9 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีสุกฤษตา พุ่มแก้ว; มานพ ทองไทย; สันติ อารักษ์คุณากร; ซูซัน หามะ
2558การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประกอบการของเกษตรกรชาวสวนยาง กรณีศึกษาตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีมานพ ทองไทย; สันติ อารักษ์คุณากร; พยอม ตอบประโคน; สุกฤษตา รักสุจริต
2558การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประกอบการของเกษตรกรชาวสวนยางกรณีศึกษา ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีสุกฤษตา พุ่มแก้ว; มานพ ทองไทย; สันติ อารักษ์คุณากร; พยอม ตอบประโคน
2560การศึกษาพฤติกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; สันติ อารักษ์คุณากร; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ฟาดียะห ดือราโอะ; นูรอัยนี แปแนะ; นูรียะ บูงอนียอ; รอฮีหม๊ะ หะยีเลาะ; สาฟียะ เลาะยา
2563ความต้องการสืบสานและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลาสุกฤษตา พุ่มแก้ว; เจนตา แก้วไฝ; มานพ ทองไทย; มีนา ระเด่นอาหมัด; อรวรรณ กมล; พยอม ตอบประโคน; สันติ อารักษ์คุณากร; อุมาพร เชิงเชาว์; ราเชษฐ์ หีมสุหร
2560ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาและ รักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของกำลังพล กองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทยความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา; ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2561ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาและรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของกำลังพลกองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทยชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2561ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเลิศในการตรวจสอบภายในและความอยู่รอด ขององค์กร: การศึกษาเชิงประจักษ์สำหรับธุรกิจโรงแรมเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; สันติ อารักษ์คุณากร; อับดุลเราะห์มาน สาและ; วัชระ ขาวสังข์; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ภูตรา อาแล
2559ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทยนันทรัตน์ นามบุรี; วุฒิชัย คงยัง; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; ธีรยุทธ มูเล็ง; สันติ อารักษ์คุณากร
2560ปัจจัยภายในและระบบบัญชีบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุกฤษตา พุ่มแก้ว; เจนตา แก้วไฝ; มานพ ทองไทย; พยอม ตอบประโคน; สันติ อารักษ์คุณากร; อับดุลเราะห์มาน สาและ
2561ปัจจัยภายในและระบบบัญชีบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้สุกฤษตา พุ่มแก้ว; เจนตา แก้วไฝ; มานพ ทองไทย; พยอม ตอบประโคน; สันติ อารักษ์คุณากร; อับดุลเราะห์มาน สาและ
2561ผลกระทบการเพิ่มภาษีสรรพสามิตสุราต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของประชาชนในอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอับดุลเราะห์มาน สาและ; มานพ ทองไทย; สันติ อารักษ์คุณากร; พยอม ตอบประโคน; ซูซัน หามะ; สุกฤษตา พุ่มแก้ว
2562-10-22พันธมิตรธุรกิจวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2561พันธมิตรวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบก ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; กนกวรรณ กาญนจธานี; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2018แนวทางการจัดการวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านกองพลทหารราบที่ 15ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; ปียะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี; วัลย์ลดา พรหมเวียง