Browsing by Author สมทบ เวทโอสถ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2566-05การซื้อพืชผักปลอดสารพิษในราคาที่สูงกว่าพืชผักทั่วไปของประชาชนสามจังหวัดภาคใต้ตอนล่างของไทยวิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; อรุณี ม่วงแก้วงาม; พรสวรรค์ เพชรรัตน์; นิราณี บือราเฮง; สมทบ เวทโอสถ
2565-08-24การผลิตผักปลอดสารพิษในอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีพรสวรรค์ เพชรรัตน์; อรุณี ม่วงแก้วงาม; วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; สมทบ เวทโอสถ; นิราณี บือราเฮง
2561-02-11การศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพื้นเมือง 5 พันธุ์อารีรัตน์ สาและ; รูฟีนา เจ๊ะเงาะ; สุรัยยา มะสาและ; ไซน๊ะ บากา; สมทบ เวทโอสถ
2559-02-02การเจริญเติบโตของอินทผลัมพันธ์ุเดคเลทนัวร์ที่ปลูกในสภาพแวดล้อม อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีสมทบ เวทโอสถ; อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์; ลีลาวัฒน์ วจีวรสิทธิ์; ซอลาฮูดิน โตะโด; อัสฮารี สาดารา
2558-02-13นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางการเกษตรและวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยฮาฟี บูละ; ฮาลีเมาะ เจะกา; อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์; มาเรียนี บีแม; อาซียะห์ มูเซะ; วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; สับรี ซาราเซะ; การียา สาเระ; ฮาฟีซี สาแลแม; สีตีอาอีเซาะ ดือเระ; อนุพล พุฒสกุล; อัซรอน ดามะ; อิบรอเฮง อาบูเละ; สมทบ เวทโอสถ; ต่วนสุไวบ๊ะ สาแม; ต่วนซากีน๊ะห์ รอยา; ไสศรี กูโน; บุษรินทร์ แสงเกิด; จารุณี หนูละออง; อิบตีซาม มามะ; ยามีละห์ สะนี; อัสนี มอลอ; พรสวรรค์ เพชรรัตน์; ซอฟียะห์ ยูโซะ; พาตีเม๊าะ ขาเร็ง; อรุณี ม่วงแก้วงาม
2566-02-22นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) ด้านเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)สาลินี อาหลัง; อามีเนาะ มอน๋อง; วารุณี หะยีมะสาและ; สมทบ เวทโอสถ
2563-07-03ประสิทธิภาพของการพัฒนาเส้นใยเห็ดบางชนิดจากการใช้มันเทศ กล้วยหิน และข้าวโพดฝักอ่อน ทดแทนมันฝรั่งในอาหารเลี้ยงเชื้อสมทบ เวทโอสถ
2564-04-01ประสิทธิภาพของชานอ้อยและขี้เลื่อยไม้ยางพาราต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเห็ดนางฟ้านุรฮูดา วายุ; สมทบ เวทโอสถ
2565-03-10ประสิทธิภาพสารสกัดสมุนไพรบางชนิดต่อการควบคุมเพลี้ยอ่อนในถั่วฝักยาวฮุสนา หะยีเลาะ; สมทบ เวทโอสถ
2559-02-02ผลของการจุ่มนํ้าร้อนต่อคุณภาพผลของส้มโชกุนสมทบ เวทโอสถ; กมลทิพย์ กรรไพเราะ; อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์
2561-06-21ผลของการปรับปรุงดินด้วยวัสดุอินทรีย์ต่อผลผลิตผักกาดหัวและสมบัติของดินอิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์; สมทบ เวทโอสถ
2563-02-06ผลของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่แตกต่างกันต่อการให้ผลผลิตเห็ดนางฟ้าสมทบ เวทโอสถ; นุรฮูดา วายุ; มะยากี คาเร็ง; นูรมี มะจะตาแส
2564รายงานวิจัยการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียนพันธ์พื้นเมืองที่มีคุณลักษณะสะเด็ดน้ำตามภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพในตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลานิราณี บือราเฮง; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์; นัสรี มะแน; สมทบ เวทโอสถ; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; ซูไบดี โตะโมะ
2560-01ศักยภาพการเจริญเติบโตของพันธ์ุอินทผลัมในระยะต้นกล้าพันธ์ุอินทผลัม; สมทบ เวทโอสถ; อิสริยาภรณ์ ดํารงรักษ์; อามีเนาะ สาและ; สีตีอาอีเสาะ ดือเระ
2561-09-28สมรรถนะการงอกของเมล็ดอินทผลัมจำนวน 15 พันธุ์สมทบ เวทโอสถ; อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์
2560เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เห็ด และการผลิตเห็ดสมทบ เวทโอสถ