Browsing by Author ศุภาวิณี กิติวินิต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2563Tourism Potentials to Determine Guidelines on Tourism Development of Thasap Community in Yala Southern Border Province, Thailand.เจนตา แก้วไฝ; วัชระ ขาวสังข์; ศุภาวิณี กิติวินิต; ซูซัน หามะ; สุกฤษตา พุ่มแก้ว
2558การประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดปัตตานีศุภาวิณี กิติวินิต; เจนตา แก้วไฝ; วุฒิชัย คงยัง
2560การพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์นำชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลายุวมัคคุเทศก์; หน้าถ้ำ; ศุภาวิณี กิติวินิต
2558การศึกษาความต้องการการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาซูซัน หามะ; ศุภาวิณี กิติวินิต; เจนตา แก้วไฝ; วัชระ ขาวสังข์
2562การศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนท่องเที่ยว ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลาตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา; ศุภาวิณี กิติวินิต; เจนตา แก้วไฝ; ซูซัน หามะ; ดาลีซะห์ ดะยี; วราวุฒิ วรานันตกุล; สุกฤษตา พุ่มแก้ว; กามารูดิง มะโระ
2563ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเทียว คว้ารางวัลรองชนะเลศ อันดับ 1 ในการแข่งขันการนำเสนอรายการนำเทียววราวุฒิ วรานันตกุล; ศุภาวิณี กิติวินิต; ดาลีซะห์ ดะยี; ซูซัน หามะ; เจนตา แก้วไฝ
2559ความต้องการการรับบริการทางวิชาการจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในพื้นที่ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีวัชระ ขาวสังข์; แวอาซีซะห์ ดาหะยี; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ศุภาวิณี กิติวินิต
2021-03-05ความพร้อมและศักยภาพทรัพยากรที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลาศุภาวิณี กิติวินิต
2563-01นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเทียว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการนำเสนอรายการนำเทียว "เมืองรอง ต้องลอง ต้องรัก ต้องใส่ใจ"ฮายาตี สุหลง; ปาดีละห์ อาแซ; ตัสนีม ปาทาน; วราวุฒิ วรานันตกุล; ศุภาวิณี กิติวินิต; ดาลีซะห์ ดะยี; ซูซัน หามะ; เจนตา แก้วไฝ
2559ปัญหาและความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรธุรกิจท่องเที่ยว สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซูซัน หามะ; เจนตา แก้วไฝ; ศุภาวิณี กิติวินิต; มีนา ระเด่นอาหมัด
2559ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนากลุ่มเบเกอร์รี่ ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลาวัชระ ขาวสังข์; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; แวอาซีซะห์ ดาหะยี; ศุภาวิณี กิติวินิต; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
2558รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ศุภาวิณี กิติวินิต
2560ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา บ่อน้ำพุร้อนเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลาศุภาวิณี กิติวินิต; อัสลัมคาน ปาทาน; อามีร์ อีซอ; นูรือมา อามูซอ; สาวิณี เจะมะ; นูรฮูดา แกะซิ; ซูซัน หามะ; วัชระ ขาวสังข์
2564สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวราวุฒิ วรานันตกุล; อรวรรณ วรานันตกุล; ศุภาวิณี กิติวินิต; ซูซัน หามะ; จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
2021-05-25สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวราวุฒิ วรานันตกุล; อรวรรณ วรานันตกุล; ศุภาวิณี กิติวินิต; ซูซัน หามะ; จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
2561-02-22โครงการภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มัคคุเทสก์น้อย รุ่น 2ศุภาวิณี กิติวินิต; เจนตา แก้วไฝ; ซูซัน หามะ; ดาลีซะห์ ดะยี
2562โครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อ ที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมที่ 6 อบรมผู้นำเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยชุมชนศุภาวิณี กิติวินิต; เจนตา แก้วไฝ; ชูยัน หามะ; ดาลีซะห์ ดะยี; แวซำซูดิน แวดอกอ; มูฮัมหมัด ปุ