Browsing by Author ศุภมาส รัตนพิพัฒน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2562Logo design of processed products from pandanus wang chan district, raman district, Yala provinceอัปสร อีซอ; รอมซี แตมาสา; ศุภมาส รัตนพิพัฒน์; วราวุฒิ วรานันตกุล; อรวรรณ วรานันตกุล
2563การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการพระบรมราโชบายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาการพัฒนาช่องทาง; ศุภมาส รัตนพิพัฒน์
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อัปสร อีซอ; รอมซี แตมาสา; เบญญาดา เหล่าธนถาวร; ศุภมาส รัตนพิพัฒน์; วราวุฒิ วรานันตกุล; อรวรรณ วรานันตกุล
2562การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนในระดับตำบล จังหวัดยะลาเบญญาดา เหล่าธนถาวร; นิชาวดี ตานีเห็ง; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์; อัลอามีน มะแต; ศุภมาส รัตนพิพัฒน์
2565-03-28นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการ GenZ Genbiz Innovation Camp Season 2สีตีมาเรียม สาเมาะ; การีมะห์ ลาเต๊ะ; ซาฮีรา ดือเร๊ะ; ศุภมาส รัตนพิพัฒน์; ลิขิต ลาเต๊ะ; นิสาพร มูหะมัด
2563ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนาของผู้ประกอบการค้าปลีกธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; สุธิดา เลขาวิจิตร์; ศุภมาส รัตนพิพัฒน์
2563เทคนิคการไลฟ์สตรีมเพื่อส่งเสริมการขายออนไลน์ตามบริบทพหุวัฒนธรรม ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ศุภมาส รัตนพิพัฒน์
2563เปลี่ยนวิกฤติ Covid-19 เป็นโอกาสในการดำเนินงานพันธกิจวิจัยอัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; ศุภมาส รัตนพิพัฒน์; รอมซี แตมาสา
2562แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) ของชุมชนบ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน; ศุภมาส รัตนพิพัฒน์
2561โครงการ หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอบต่อที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใต้ กิจกรรมที่ 7 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเบญญาดา เหล่าธนถาวร; ศุภมาส รัตนพิพัฒน์; นิชาวดี ตานีเห็ง; นันทา จันทร์แก้ว; นันทา จันทร์แก้ว; ละออ มามะ; ปิยะดา มณีนิล; จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์; ปิยะดา มณีนิล; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; สัสดี กำแพงดี; อัลอามีล มะแต