Browsing by Author ศุนิสา เจะแวมาแจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2564Checklist Card หลักฐานเบิกงบประมาณศุนิสา เจะแวมาแจ
2564การยืมเงินทดรองจ่ายจัดประชุมราชการศุนิสา เจะแวมาแจ
2564การยืมเงินทดรองจ่ายจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมปฏิบัติการศุนิสา เจะแวมาแจ
2560ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศุนิสา เจะแวมาแจ
2562คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมศุนิสา เจะแวมาแจ
2564ทะเบียนงานสารบรรณออนไลน์ศุนิสา เจะแวมาแจ; มาลีรัตน์ อิ่นทา
2562ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง ประสิทธิภาพและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองนโยบายและแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ศุนิสา เจะแวมาแจ