Browsing by Author วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2566-05การซื้อพืชผักปลอดสารพิษในราคาที่สูงกว่าพืชผักทั่วไปของประชาชนสามจังหวัดภาคใต้ตอนล่างของไทยวิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; อรุณี ม่วงแก้วงาม; พรสวรรค์ เพชรรัตน์; นิราณี บือราเฮง; สมทบ เวทโอสถ
2565-08-24การผลิตผักปลอดสารพิษในอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีพรสวรรค์ เพชรรัตน์; อรุณี ม่วงแก้วงาม; วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; สมทบ เวทโอสถ; นิราณี บือราเฮง
2563การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; จริยา สุขจันทรา; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; นุชเนตร ตาเย๊ะ; จารุ นิคม; รอฮานา ดาคาเฮง; ฟิตรีนา ดาราแม; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; นัสรี มะแน; ซูไบดี โตะโมะ; ริซมา สาเม๊าะ; อามีเนาะ ดีแม; รอสีตา สอนดี; คอยรุณนิสา มะลูมุ
2560-01การศึกษาปัจจัยทางภูมิทัศน์ธรรมชาติและวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความเหมาะสมต่อศักยภาพด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนความต้องการในการจัดตั้งคณะเกษตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; พรสวรรค์ เพชรรัตน์
2560-10-18การใช้ประโยชน์ป่าสาคูในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานีรุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; นันทา จันทร์แก้ว; เวคิน วุฒิวงศ์; อารยา ชินวรโกมล; ฟาดีล๊ะ เซะบิง
2558-10การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของประชาชนที่อาศัยรอบพื้นที่เขาปกโย๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลารอฮานี เจะแม; วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; วิชิต เรืองแป้น
2560-10ความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
2558-02-13นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางการเกษตรและวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยฮาฟี บูละ; ฮาลีเมาะ เจะกา; อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์; มาเรียนี บีแม; อาซียะห์ มูเซะ; วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; สับรี ซาราเซะ; การียา สาเระ; ฮาฟีซี สาแลแม; สีตีอาอีเซาะ ดือเระ; อนุพล พุฒสกุล; อัซรอน ดามะ; อิบรอเฮง อาบูเละ; สมทบ เวทโอสถ; ต่วนสุไวบ๊ะ สาแม; ต่วนซากีน๊ะห์ รอยา; ไสศรี กูโน; บุษรินทร์ แสงเกิด; จารุณี หนูละออง; อิบตีซาม มามะ; ยามีละห์ สะนี; อัสนี มอลอ; พรสวรรค์ เพชรรัตน์; ซอฟียะห์ ยูโซะ; พาตีเม๊าะ ขาเร็ง; อรุณี ม่วงแก้วงาม
2557ปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
2557ปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
2563รายงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; จริยา สุขจันทรา; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; นุชเนตร ตาเย๊ะ; จารุ นิคม; รอฮานา ดาคาเฮง; ฟิตรีนา ดาราแม; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; นัสรี มะแน; ซูไบดี โตะโมะ; ริซมา สาเม๊าะ; อามีเนาะ ดีแม; รอสีตา สอนดี; คอยรุณนิสา มะลูมุ
2559-01รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของคนในชุมชนบ้าน กม. 26 ใน จังหวัดยะลาฟาฎีละห์ มะเระ; วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; วิชิต เรืองแป้น
2561-01สภาวการณ์ปัจจุบันพืชสาคูในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสวิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; นันทา จันทร์แก้ว; เวคิน วุฒิวงศ์; อารยา ชินวรโกมล