Browsing by Author วิชิต เรืองแป้น

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561กระบวนการกำหนดทางเลือกในการจัดการขยะภายในโรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลาจริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จุฑามาศ แก้วมณี
2563-05การบริหารจัดการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดนประเทศไทยในอนาคตรูซือมัน อาแวเง๊าะ; นิสาพร มูหะมัด; วิชิต เรืองแป้น; วารุณี หะยีมะสาและ; นฤมล ทองมาก
2558-08-16การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์แบบยึดเกาะตัวกลางจากวัสดุในท้องถิ่นโดยการเติมอากาศซันวานี จิใจ; ไซนะ มูเล็ง; วิชิต เรืองแป้น
2563-01การพัฒนารูปแบบการจัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคตภัทรภร ชูปาน; วารุณี หะยีมะสาและ; วิชิต เรืองแป้น; นิสาพร มูหะมัด
2565-01การพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ของประเทศไทยในอนาคตวรเกียรติ ไชยชนะ; วิชิต เรืองแป้น; สะอุดี มะประสิทธิ์
2556-08-19การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการป่าชายเลนของอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ในอนาคตวานีตา ยูโซะ; วิชิต เรืองแป้น; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; ศศิธร พังสุบรรณ
2562-01การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่นบริเวณรอยต่อเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จังหวัดปัตตานีวิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; วิชิต เรืองแป้น; ศศิธร พังสุบรรณ; วารุณี หะยีมะสาและ
2549-01การเปลี่ยนแปลงและความเกี่ยวข้องระหว่างคุณภาพน้ำกับสัตว์หน้าดินในแม่น้ำปัตตานีเขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลาวิชิต เรืองแป้น
2558-10การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของประชาชนที่อาศัยรอบพื้นที่เขาปกโย๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลารอฮานี เจะแม; วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; วิชิต เรืองแป้น
2553-10-29คณบดีคณะวิทย์ฯ รับการประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2553 สาขาบริหารการศึกษาวิชิต เรืองแป้น
2556-04-22คณบดีคณะวิทย์ฯ รับมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการบริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาวิชิต เรืองแป้น
2555-12-19คณบดีคณะวิทย์ฯ รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร “บุคคลตัวอย่างแห่งปี" ประจำปี 2555 สาขาบริหารการศึกษาวิชิต เรืองแป้น
2555ความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารกับสาหร่ายน้ำจืดในแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลามูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; วิชิต เรืองแป้น; ศศิธร พังสุบรรณ; วิวัฒน์ ถาวโรฤทธิ์
2560-10-18ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าพรุมาซง หะเล๊าะ; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18คุณภาพน้ำชายฝั่งและมาตรฐานคุณภาพน้ำในประเทศไทยอับดุลย์ ยามาเร็ง; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18ดินกับการเพิ่มอินทรียวัตถุลาตีปะห์ กาลง; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18นิเวศวิทยา : ความเป็นมาและขอบเขตการศึกษาวิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18นิเวศวิทยาป่าไม้และสัตว์ป่า: องค์ความรู้สู่การวิจัยซูซาน มะเซ็ง; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; จุฑามาศ แก้วมณี
2560-10-18น้ำบาดาล: คุณภาพในลุ่มน้ําปัตตานีประดับ นวลละออง; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18น้ําในดินและความชื้นในดินสุไฮลา ยูโซะ; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง