Browsing by Author วรรณกัษมา ฮารน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2562-04-03การกำจัดโลหะหนักมีพิษในน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเป็นตัวดูดซับวรรณกัษมา ฮารน; อลภา ทองไชย; อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สุนีย์ แวมะ
2561การกําจัดโลหะหนักมีพิษในน้ําโดยใชผลิตภัณฑธรรมชาติเป็นตัวดูดซับวรรณกัษมา ฮารน; อลภา ทองไชย; อาอีเซาะส เบ็ญหาวัน; สุนีย แวมะ
2566-02-21การพัฒนาตำรับและทดสอบคุณภาพเบื้องต้นของโลชั่นบำรุงผิวที่มีส่วนผสมสารสกัดธรรมชาติฮัสวานี โส๊ะสันสะ; สุรัยญา มะลี; การีมะห์ ลาเต๊ะ; ซาฮีรา ดือเระ; ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์; วรรณกัษมา ฮารน
2562-02-07การศึกษาคุณภาพเครื่องสำอางที่ผลิตโดยกลุ่มผลิตเครื่องสำอางจังหวัดนราธิวาสนิสาพร มูหะมัด; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ; ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์; อัชมาน อาแด; วรรณกัษมา ฮารน
2563-01การเตรียมสารประกอบ Ni–based oxides โดยวิธีการตกตะกอนร่วมทางเคมี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวดูดซับโลหะหนักวรรณกัษมา ฮารน
2565-03-10การเตรียมและการตรวจสอบคุณลักษณะของ NiAl2O4 สปิเนลวรรณกัษมา ฮารน
2561การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของถ่านกัมมันต์จากเปลือกลูกหยีอาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สุนีย์ แวมะ; วรรณกัษมา ฮารน
2560-10-18การเปรียบเทียบวิธีการเตรียมฟิล์มแบบธรรมดาและสปินโคทติ้งของ LaMO3 (M=Al, Co) สําหรับนําไปประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดแก๊สเอทานอลวรรณกัษมา ฮารน; อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ; สัมพันธ์ วงศ์นาวา
2566-02-22นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)ฮัสวานี โส๊ะสันสะ; สุรัยญา มะลี; การีมะห์ ลาเต๊ะ; ซาฮีรา ดือเระ; ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์; วรรณกัษมา ฮารน
2561-06-21ระดับความคาดหวังด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เคมี) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ของนักเรียนในจังหวัดยะลา-ปัตตานี-นราธิวาสวรรณกัษมา ฮารน; ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์; นิสาพร มูหะมัด; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ; อัชมาน อาแด
2561-02-11วิจัยชั้นเรียน : การสอนแบบกึ่งโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ; ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์; วรรณกัษมา ฮารน; นิสาพร มูหะมัด; อัชมาน อาแด
2562-07-20อาจารย์คณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 (NEUNIC2019)วรรณกัษมา ฮารน