Browsing by Author ลุตฟี สือนิ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2555-12-18การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วอย่างง่ายสำหรับชนบทอีลีหย๊ะ สนิโซ; มูฮำหมัดนูร ยูนิ; อิสมาแอล เจ๊ะเต๊ะ; รอมซี มาหะ; ลุตฟี สือนิ
2565-03-10การพัฒนาเตาเผาถ่าน 200 ลิตร เพื่อผลิตถ่านคุณภาพสูงจากไม้ไผ่กัรตีนี ยาโงะ; ลุตฟี สือนิ; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; อีลีหย๊ะ สนิโซ; ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร
2564-04-01การศึกษาอิทธิพลของจำนวนใบต่อสมรรถนะของกังหันน้ำแบบคาปลานนุรมา แวโดยี; โสรญา เจะแต; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; ลุตฟี สือนิ; ฮูเซ็ง ชายดานา; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2564-05-22คณาจารย์คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (NCST-CRU 2564)อีลีหย๊ะ สนิโซ; ลุตฟี สือนิ
2555-04-10นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคว้ารางวัลในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554มูฮำหมัดนูร ยูนิ; อิสมาแอล เจ๊ะเต๊ะ; รอมซี มาหะ; ลุตฟี สือนิ; ราฮูนี ดีตรีเพชร; เพ็ญแข วานิ; ซุลยาณี ราแดง; อีลีหย๊ะ สนิโซ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล
2566-02-17นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลนำเสนอเสนอบทความวิจัยระดับชมเชย ประเภท Oral Presentation การนำเสนอผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 22ณัฐภัสสร อิแอ; อาอีซะห์ แกแซแอ; ลุตฟี สือนิ
2564-04-01นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์ ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 การนำเสนอภาคบรรยาย งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 NSCIC2021 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาพาตีเมาะ สาหะ; อาอีเซาะห์ ลาเต๊ะ; อีลีหย๊ะ สนิโซ; ลุตฟี สือนิ
2563รายงานวิจัยการพัฒนาระบบผลิตข้าวนึ่งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบด ร่วมกับรังสีอินฟราเรดอีลีหย๊ะ สนิโซ; ลุตฟี สือนิ
2564รายงานวิจัยการพัฒนาเตาไร้ควันขนาด 200 ลิตร แบบหุ้มฉนวนกันความร้อนลุตฟี สือนิ; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2563-02-06อิทธิพลของระดับน้ำในท่อต่อสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วมูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; กัรตีนี ยาโงะ; นิฟัรฮานาน สะดีกา; นัสรู ตือง๊ะ; ลุตฟี สือนิ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2555-01เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วอย่างง่าย : นวัตกรรมสำหรับชนบทมูฮำหมัดนูร ยูนิ; อิสมาแอล เจ๊ะเต๊ะ; รอมซี มาหะ; ลุตฟี สือนิ; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2563-02-28แบบจำลองจลนพลศาสตร์การอบแห้งปลาหมึกด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ฮาซัน หะยีเด็ง; มูฮัมหมัด สุระกำแหง; นูรฮูดา สะมาแอ; ฮาหยาด โต๊ะเส็น; ลุตฟี สือนิ; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2564-04-01แบบจำลองจลนพลศาสตร์การอบแห้งส้มแขกด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อาอีเซาะห์ ลาเต๊ะ; พาตีเมาะ สาหะ; ลุตฟี สือนิ; อีลีหย๊ะ สนิโซ