Browsing by Author ลักขณา รักขพันธ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การตรวจแยกแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ที่ปนเปื้อนในหอยแครงบริเวณอ่าวปัตตานี โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ vibrio spp. ชนิดต่างๆวารุณี หะยีมะสาและ; นิสาพร มูหะมัด; สายใจ แก้วอ่อน; ลักขณา รักขพันธ์
2558-01-31การผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือนศศิธร พังสุบรรณ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; วารุณี หะยีมะสาและ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; สายใจ แก้วอ่อน; อลภา ทองไชย; ลักขณา รักขพันธ์
2565-03-05การพัฒนาและยกระดับการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ชุมชนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชีวิตของประชากรสามจังหวัดชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19ลักขณา รักขพันธ์
2564-05-20การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารสีเหลืองจากเชื้อรา Manascus sp. YRU01 บนเปลือกกล้วยหินยาสมี เลาหสกุล; วารุณี หะยีมะสาและ; เบญจมาส เชียรศิลป์; ลักขณา รักขพันธ์; นิสาพร มูหะมัด
2561-04-21การเพาะเลี้ยง การย้ายรังและนวัตกรรมรังเลี้ยงเพื่อเลี้ยงผึ้งชันโรงในเชิงการค้าอิสมะแอ เจ๊ะหลง; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; วารุณี หะยีมะสาและ; มนทกานต์ พิมเสน; อลภา ทองไชย; จารุ นิคม; ลักขณา รักขพันธ์; ซีรีหัน ชายดานา
2560-10-18ความปลอดภัยจากแบคทีเรียก่อโรคสกุล Vibrio ในหอยแครง (Anadara granosa) บริเวณอ่าวปัตตานีวารุณี หะยีมะสาและ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; อลภา ทองไชย; ลักขณา รักขพันธ์
2561-02-11ความหลากหลายของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในพื้นที่นาร้าง ซึ่งถูกฟื้นฟูเป็นพื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จังหวัดยะลาศศิธร พังสุบรรณ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; อลภา ทองไชย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; สายใจ แก้วอ่อน; วารุณี หะยีมะสาและ; ลักขณา รักขพันธ์
2559-07ความหลากหลายของไลเคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : ดัชนีชีวภาพชี้วัดมลพิษทางอากาศฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; ลักขณา รักขพันธ์; อลภา ทองไชย; สายใจ แก้วอ่อน; ศศิธร พังสุบรรณ
2562-02-07จุลพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อสืบพันธุ์ในหอยพอก (Geloina erosa) ในป่าชายเลนยะหริ่ง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีนุรฟาน มะดีเยาะ; การีหม๊ะ มะลี; อลภา ทองไชย; วารุณี หะยีมะสาและ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; ลักขณา รักขพันธ์
2561-02-14นักสืบแมลงท้องถิ่นอลภา ทองไชย; ศศิธร พังสุบรรณ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; วารุณี หะยีมะสาและ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; มนทกานต์ พิมเสน; จารุ นิคม; ลักขณา รักขพันธ์; ซีรีหัน ชายดานา
2558-02-14บุคลากรคณะวิทย์ฯ รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี วันราชภัฏ 58 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประยูร ดำรงรักษ์; ลักขณา รักขพันธ์; อาริฟ อุเซ็ง
2558-07ผลของความเข้มข้นน้ำส้มควันไม้ต่อการเจริญเติบโตและมวลชีวภาพของกล้ายางพาราพันธุ์ RRIM 600 (Hevea brasiliensis Mull. Arg.)อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ลักขณา รักขพันธ์
2560-04ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และเรณูวิทยาของต้นจันทน์กะพ้อ (Vatica diospyroides Symington) เพื่อประเมินศักยภาพในการขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุกรรมที่ดี (ระยะที่ 1)ฟิตตรี แวดือรามัน; สุมาลี จันทะวงศ์; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ลักขณา รักขพันธ์
2559ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และเรณูวิทยาของต้นจันทร์กะพ้อ(Vatica diospyroides Symington)เพื่อประเมินศักยภาพในการขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุกรรมที่ดี (ระยะที่ 1)ลักขณา รักขพันธ์; อิสมะแอ เจ๊ะหลง