Browsing by Author รูฮัยซา ดือราแม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2566-02-21การจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องงาน โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับสื่อประสม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปัตตานีสุดาวัลย์ ดำหนก; ตอยีบ๊ะ กาโฮง; ฟารีซา ลาโฮ๊ะยา; ฮัฟซะห์ สะดียามู; รูฮัยซา ดือราแม
2566-02-21การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่องสมบัติของสารพันธุกรรม โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Glide app ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศาลาฟี จังหวัดปัตตานีฮุสนา โตะลู; ซีตีฮามีเนาะ ดือเระซอ; ดารณี สาบา; อาอีเสาะ ใจมันดี; รูฮัยซา ดือราแม
2565-03-10การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาดาราศาสตร์ โลก และอวกาศ เรื่อง การเกิดเมฆด้วยบทเรียนเอ็มเลิร์นนิง (M-Learning) บนโทรศัพท์มือถือร่วมกับเทคนิคการสอนแบบทํานาย-สังเกต-อภิปราย (POE) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลาซูไฮมี สาแม; ชัญญานุช แย้มไสว; ซาวียะห์ สาเหาะ; โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์; รูฮัยซา ดือราแม
2564-04-01การสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์ เรื่อง การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แวเซาะ เทษา; ญัสมีดา มะลาเย็ม; รูฮัยซา ดือราแม
2565-03-10การส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยบทเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Glide app เรื่อง ระบบนิเวศและประชากรร่วมกับการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19อานัส สามอ; นูรุลฮาซานะห์ บุญมาเลิศ; ซุรียาณี อาบูวะ; รูฮัยซา ดือราแม; โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์
2565-03-10การใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับบทเรียนการ์ตูนออนไลน์ใน Google Sites เรื่องแบบจําลองอะตอม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดยะลา ในช่วงสถานการณ์โควิด-19อามัน วีรภัทรษฎากร; แวซากียะห์ วานิ; รูฮัยซา ดือราแม; โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์
2566-06-14นักศึกษาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6อานัส สามอ; รูฮัยซา ดือราแม; ศศิธร พังสุบรรณ
2566-07-20นักศึกษาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลระดับดีมาก ภาคบรรยาย การศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566ชัญญานุช แย้มไสว; มูนีเร๊าะ ผดุง; รูฮัยซา ดือราแม
2565-03-10นักศึกษาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบรรยาย ด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (NSCIC 2022)อานัส สามอ; ซุรียาณี อาบูวะ; นูรุลฮาซานะห์ บุญมาเลิศ; รูฮัยซา ดือราแม; โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์
2565-03-10นักศึกษาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบรรยาย ด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (NSCIC 2022)ซูไฮมี สาเเม; ชัญญานุช แย้มไสว; ซาวียะห์ สาเหาะ; รูฮัยซา ดือราแม; โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์
2563-02-06ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกมะนาว (Citrus aurantifolia (christm)) ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus, Escherichia coli และ Pseudomonas aeroginosaอดุลย์สมาน สุขแก้ว; รอยฮาน แวนาแว; หาฟีซู ดือราแม; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; รูฮัยซา ดือราแม
2564-01ผลของการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรซวรรณา เซพโฆลาม; ปัทมา พิศภักดิ์; รูฮัยซา ดือราแม; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; ศศิธร พังสุบรรณ; อลภา ทองไชย; ดาริกา จาเอาะ; ปาวีณา ดุลยเสรี; ฮานีดา เมาะมิง
2565-01-03สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโรซวรรณา เซพโฆลาม; รูฮัยซา ดือราแม; โซฟีลาน มะดาแฮ