Browsing by Author ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ภูมิปัญญาของกลุ่มชุมชนตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; นันทรัตน์ นามบุรี; สุธิดา เลขาวิจิตร์; ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด; มนัส สุทธิการ; ธีรยุทธ มูเล็ง
2019การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ภูมิปัญญาของกลุ่มชุมชนตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์สานกระจูดณฏฐาระวี พงค์กระพันธ์; นันทรัตน์ นามบุรี; สุธดิา เลขาวิจิตร์; ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด; มนัส สุทธิการ; ธีรยุทธ มูเล็ง
2561ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนในยุค Thailand 4.0ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
2021นวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสันทนาการเป็นฐาน ในรายวิชาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมในองค์กรธุรกิจย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
2561นักศึกษาสาขาการจัดการและสาขาการเงินการธนาคารรับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจฮาลาลระดับชาตินาทยา หะยีสาแม; ฟาดีฮะ ดอเลาะ; ซูไฮดะ สะมะแอ; อับดุลเล๊าะ แมะกาจิ; ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด; ฟาริดา เอ็ลลาฮี; ฟาซียะห์ ดอเลาะ
2564รายงานวิจัยการพัฒนาตลาดกลางแพะเนื้อออแกนิกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลาย่าร่อนะ ศรีอาหมัด; มะแอ เย็ง
2563รูปแบบการสื่อสารเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดยะลาย่าร่อนะ ศรีอาหมัด