Browsing by Author มานพ ทองไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2562The Effect of Increasing Alcohol Excise Tax on Drinking Behavior of People in Thailandสุกฤษตา พุ่มแก้ว; มีนา ระเด่นอาหมัด; พยอม ตอบประโคน; สันติ อารักษ์คุณากร; มานพ ทองไทย; อับดุลเราะห์มาน สาและ; เจนตา แก้วไฝ; ซูซัน หามะ
2560การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนของกลุ่มส่งเสริมอาชีพทำขนม หมู่ 9 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีสุกฤษตา พุ่มแก้ว; มานพ ทองไทย; สันติ อารักษ์คุณากร; ซูซัน หามะ
2558การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประกอบการของเกษตรกรชาวสวนยาง กรณีศึกษาตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีมานพ ทองไทย; สันติ อารักษ์คุณากร; พยอม ตอบประโคน; สุกฤษตา รักสุจริต
2558การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประกอบการของเกษตรกรชาวสวนยางกรณีศึกษา ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีสุกฤษตา พุ่มแก้ว; มานพ ทองไทย; สันติ อารักษ์คุณากร; พยอม ตอบประโคน
2560ความต้องการของผู้เรียนสาขาวิชาการบัญชีในการพัฒนา ทักษะทางวิชาชีพบัญชีสู่การปฏิบัติงานจริงเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; นันทรัตน์ นามบุรี; มานพ ทองไทย; วัชระ ขาวสังข์; สุกรีซัน มูดอ; อาวาตีฟ อาบูนิเปาะ; นูรูลฮูดา สือแม; รุสนานี โตะเฉ่ง
2563ความต้องการสืบสานและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลาสุกฤษตา พุ่มแก้ว; เจนตา แก้วไฝ; มานพ ทองไทย; มีนา ระเด่นอาหมัด; อรวรรณ กมล; พยอม ตอบประโคน; สันติ อารักษ์คุณากร; อุมาพร เชิงเชาว์; ราเชษฐ์ หีมสุหร
2561ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชีกับความสําเร็จในการปฏิบัติงานเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; มานพ ทองไทย; ภูริชาติ พรหมเต็ม
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลาอรวรรณ กมล; พยอม ตอบประโคน; สุพาพร ลอยวัฒนกุล; มานพ ทองไทย
2560ปัจจัยภายในและระบบบัญชีบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุกฤษตา พุ่มแก้ว; เจนตา แก้วไฝ; มานพ ทองไทย; พยอม ตอบประโคน; สันติ อารักษ์คุณากร; อับดุลเราะห์มาน สาและ
2561ปัจจัยภายในและระบบบัญชีบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้สุกฤษตา พุ่มแก้ว; เจนตา แก้วไฝ; มานพ ทองไทย; พยอม ตอบประโคน; สันติ อารักษ์คุณากร; อับดุลเราะห์มาน สาและ
2559ปัจจัยแห่งความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลาอรวรรณ กมล; พยอม ตอบประโคน; มานพ ทองไทย; สุพาพร ลอยวัฒนกุล
2561ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดในจังหวัดยะลาเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; มานพ ทองไทย; อับดุลเราะห์มาน สาและ; นาซีเราะ มูซอ; ฮัสเมาะ มะแส; นาเดีย หะยา; ซูไฮลา ปิ; ไดลามีย์ กามา
2561ผลกระทบการเพิ่มภาษีสรรพสามิตสุราต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของประชาชนในอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอับดุลเราะห์มาน สาและ; มานพ ทองไทย; สันติ อารักษ์คุณากร; พยอม ตอบประโคน; ซูซัน หามะ; สุกฤษตา พุ่มแก้ว
2562รายงานวิจัยรูปแบบตลาดนัดผู้สูงอายุ จังหวัดยะลามีนา ระเด่นอาหมัด; ฟาริห์ มะหมัด; มานพ ทองไทย
2561อาจารย์สาขาการบัญฃี และสาขาการจัดการรับรางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยดีเด่น ผลงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชีกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ณ การประชุมวิจัยระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCTเพ็ญนภา เกี้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม; มานพ ทองไทย
2562แนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีนา ระเด่นอาหมัด; สุกฤษตา พุ่มแก้ว; สันติ อารักษ์คุณากร; มานพ ทองไทย; พยอม ตอบประโคน; อับดุลเราะห์มาน สาและ