Browsing by Author มะพาริ กะมูนิง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2559-04-24การจัดการป่าชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบตายูดิน อุสมาน; มะพาริ กะมูนิง; ยะพา เจะนิ; สุไลมาน หะโมะ
2563-12-02การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี : กรณีศึกษาตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลาปพน บุษยมาลย์; ศรินทร์ญา จังจริง; สุวิมล แซ่ก่อง; อิสยัส มะเก็ง; มะพาริ กะมูนิง; สุวิมล อิสระธนาชัยกุล; มุบดี อุเด็น
2562การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี : กรณีศึกษาต้าบลหน้าถ้า อ้าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาปพน บุษยมาลย์; ศรินทร์ญา จังจริง; สุวิมล แซ่ก่อง; อิสยัส มะเก็ง; มะพาริ กะมูนิง; สุวิมล อิสระธนาชัยกุล; มุบดี อุเด็น
2559-04-24บทบาทของผู้นําชุมชนในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ของกลุ่มเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มะพาริ กะมูนิง; มารุยูกี รานิง; ตายูดิน อุสมาน
2564-02-25บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลามะพาริ กะมูนิง; อิสยัส มะเก็ง; สถาวิทย์ จันจุฬา