Browsing by Author มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019-03-04MOU Between UniSZA and YRUมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; UniSZA
2022-04-24"การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และ ผลิตบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ ธุรกิจจำลอง Proud Coffeeมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; ธุรกิจจำลอง Proud Coffee
2022-04-24"การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และ ผลิตบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ บริษัท ตอยยีบัน ฟู้ดส์ จำกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; บริษัท ตอยยีบัน ฟู้ดส์ จำกัด
2022-04-24"การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และ ผลิตบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ บริษัท อาดิลัน ยะลาบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; บริษัท อาดิลัน ยะลาบริการ
2022-04-24"การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และ ผลิตบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ บริษัท เกรทเตอร์ มัลติมีเดีย จำกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; บริษัท เกรทเตอร์ มัลติมีเดีย จำกัด
2022-04-24"การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และ ผลิตบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
2022-04-24"การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และ ผลิตบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ ร้านอัสสาลาม เซอร์วิสมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; ร้านอัสสาลาม เซอร์วิส
2522-04-24"การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และ ผลิตบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ วิบูลย์พันธ์ออแกนิคฟาร์มมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; วิบูลย์พันธ์ออแกนิคฟาร์ม
2022-04-24"การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และ ผลิตบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ สำนักงานบัญชีคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; สำนักงานบัญชีคุณภาพ
2022-04-24"การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และ ผลิตบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็ม ฮอลลิเดย์ (สำนักงานใหญ่)มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็ม ฮอลลิเดย์ (สำนักงานใหญ่)
2022-04-24“การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และ ผลิตบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ บริษัท แอลพีเอฟ มีท โฟรเซน จำกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; บริษัท แอลพีเอฟ มีท โฟรเซน จำกัด
2022-04-24“การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และ ผลิตบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ โรงแรม ดิปันไต บูทีค บีช รีสอร์ท หาดป่าตองมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; โรงแรม ดิปันไต บูทีค บีช รีสอร์ท หาดป่าตอง
2560ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามโครงการจัดการศึกษาแบบบูรณาการสู่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ระหว่างเทศบาลเมืองเบตง กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี วิทยาเขตนานาชาติภาคใต้ แห่งราชอาณาจักรไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2565บันทึกข้อตกลงการจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการดำเนินงาน ภายใต้โปรแกรม 16 แผนงานวิจัยด้านการยกระดับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม; มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2560บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ในโครงการนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน บนเวทีโลกระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท แพคกอน จำกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2565บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม; มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2561บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระหว่าง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2566-04-01บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน” ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 31 หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากระทรวงเกษตรและสหกรณ์; มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2561บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาความสัมพันธ์ทางภาษา วัฒนธรรม และวิชาการ ระหว่างสถาบันวิชาการและชมรมคนไทยเชื้อสายจีน จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย กับ YUNAN SONGLAND CULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; มหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร์; มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี; มหาวิทยาลัยฟาฏอนี; ชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดยะลา; ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้