Browsing by Author ภูริชาติ พรหมเต็ม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2563Code of Ethics for Professional Accountants According to Islamic Beliefsสารินี สะแลแม; กามีละห์ สาอุ; นูรัสมะห์ อามะ; วิไลวรรณ ธารมุก; อิสมาแอ สาแม; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม
2560กลยุทธ์ทางการบริหารของผู้ประกอบสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (กรณีศึกษาธุรกิจบูดู) ของจังหวัดปัตตานีฟิตรี หะแว; นูรีดา ลาลา; โนรีดา สุหลง; วัชระ ขาวสังข์; ภูริชาติ พรหมเต็ม
2562การพัฒนาการฝึกอบรมมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ (GMP) ออนไลน์ภูริชาติ พรหมเต็ม
2559การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคเบเกอรี่ในหมู่บ้านลิมุด ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลาซูไฮนี เจ๊ะโวะ; นูรีซัน มะสารี; นูรือมี อาแซบากา; รุสนานี คามิ; พาตีเม๊าะ มณีหิยา; ภูริชาติ พรหมเต็ม; วัชระ ขาวสังข์
2562การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบัญชีธนาคารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภูริชาติ พรหมเต็ม
2562การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีของสถาบันการศึกษาในจังหวัดปัตตานีภูริชาติ พรหมเต็ม
2560การศึกษาพฤติกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; สันติ อารักษ์คุณากร; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ฟาดียะห ดือราโอะ; นูรอัยนี แปแนะ; นูรียะ บูงอนียอ; รอฮีหม๊ะ หะยีเลาะ; สาฟียะ เลาะยา
2561การใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดยะลาเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ภูตรา อาแล; อิบรอเฮม เฮ็งปิยา; นูรียะห์ บินอาแว; นูรไอนี เจะเลาะ; อิรฟานี มอลอ; อาซีหม๊ะ กอเดร์
2563ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษ คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชมเชย HR Genius 2019มูฮำหมัดไซดี อุเซ็ง; มะห์ดี ดาโอะ; มูฮัมหมัดนูรดิน แฉตุ; ณิชาวีร์ อาบู; กูซะอูดี กูบือโด; ฟาริด สอร์ด; วัชระ ขาวสังข์; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ภูตรา อาแล; ปิยะดา มณีนิล; ชมพูนุท ศรีพงษ์
2562ความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีในกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัด จังหวัดยะลาภูริชาติ พรหมเต็ม
2561ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในจังหวัดภาคใต้ที่มีต่อความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานนารีมะห์ อาแซ็ง; ซารีนี เจ๊ะเง๊าะ; อารีฟา ยูโซ๊ะ; ซูเปีย เจ๊ะแว; นิฮานีตา มัยเซ่ง; ฟาดีละ ยาการียา; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม
2561ความรู้ ความเข้าใจ และระดับแรงจูงใจในการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดยะลาตามโครงสร้างใหม่ปีภาษี 2560เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม
2563ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นมืออาชีพของนักบัญชียุคดิจิทัลและประสิทธิภาพ การดำเนินงานของกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดในจังหวัดยะลาเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม; วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์
2020-03-20ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นมืออาชีพของนักบัญชียุคดิจิทัลและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดในจังหวัดยะลาเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม; วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเลิศในการตรวจสอบภายในและความอยู่รอด ขององค์กร: การศึกษาเชิงประจักษ์สำหรับธุรกิจโรงแรมเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; สันติ อารักษ์คุณากร; อับดุลเราะห์มาน สาและ; วัชระ ขาวสังข์; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ภูตรา อาแล
2562ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบัญชีธนาคารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภูริชาติ พรหมเต็ม; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ทิพนพพร เกื้อเกตุ
2561ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชีกับความสําเร็จในการปฏิบัติงานเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; มานพ ทองไทย; ภูริชาติ พรหมเต็ม
2561ทัศนคติของผูู้บริหารธนาคารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม
2561ปัจจัยความต้องการพัฒนาความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของผู้จัดทําบัญชี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เขตอําเภอเมือง จังหวัดยะลาภูริชาติ พรหมเต็ม; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ
2562ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดในการทํางานของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนในจังหวัดยะลาเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ทิพนพพร เกื้อเกตุ