Browsing by Author ฟูไดละห์ ดือมอง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2565-04-23Block Based Coding for Kids : สนุกคิด สนุกโค้ด กับ Scratchอัจฉราพร ยกขุน; มูนีเร๊าะ ผดุง; ฟูไดละห์ ดือมอง
2564-04-01การพัฒนาบอร์ดเกมการศึกษา เรื่อง ผจญภัยบนแผนที่มหาสนุก เพื่อส่งเสริมทักษะอัลกอริทึม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มะรอซาลี มะลี; ซอฟวัน ด่านทวีลาภ; ฮูดา กาเว; อิมรอน แวมง; ฟูไดละห์ ดือมอง
2564-04-01การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Micro: bit สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1คอลีฟะห์ มะสันติ; มูฮำหมัดอัสหัร เลาะเมาะ; อิมรอน แวมง; ฟูไดละห์ ดือมอง
2559-12-15การออกแบบและพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสําหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พรรณี แพงทิพย์; แพรวศรี เดิมราช; อิมรอน แวมง; ฟูไดละห์ ดือมอง
2559-12การออกแบบและพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสําหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พรรณี แพงทิพย์; สิทธิชัย แพงทิพย์; แพรวศรี เดิมราช; อิมรอน แวมง; ฟูไดละห์ ดือมอง
2557-02-22นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ของโครงการ SOUTH PUSมะดารี ดุลสา; ลามานียะห์ สะตะมา; สุวีนา ยูโซ๊ะ; ฟูไดละห์ ดือมอง
2564-04-01นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอภาคบรรยาย งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 NSCIC2021 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามะรอซาลี มะลี; ซอฟวัน ด่านทวีลาภ; ฮูดา กาเว; อิมรอน แวมง; ฟูไดละห์ ดือมอง
2565-03-10ระบบการบริหารจัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามะยูกี เจะมามะ; ซูฮัยรา อาแว; ฟูไดละห์ ดือมอง
2564-04-01ระบบธุรการชั้นเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านคอลอตันหยงสุลัยมาน เภอโส๊ะ; อัซมัส แลเมาะ; แวรอฮานี แวหะยี; ฟูไดละห์ ดือมอง
2559-04-26ระบบบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษาบ้านเนียง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาฟูไดละห์ ดือมอง; มาลีนี เจ๊ะแม; อานีต้า แวกาจิ
2559-04-26ระบบสํารองที่พักออนไลน์สําหรับบังกะโลบ้านไม้ริมทะเล (ตะโละสะมีแล) อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีฟูไดละห์ ดือมอง; ดูอา หะมะ; คอลาตี ดะแซ
2557-07-11อบรมเชิงปฏิบัติการตกแต่งภาพดิจิตอลด้วยโปรแกรม Adobe Photoshopฟูไดละห์ ดือมอง