Browsing by Author พรรณี แพงทิพย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557-07-11การประยุกต์ใช้สื่อ Social Media กับการเรียนการสอนอิมรอน แวมง; พรรณี แพงทิพย์; ศิริชัย นามบุรี; ปรีชา พังสุบรรณ; จันทนา มีชัยชนะ
2559การผลิต การตลาด และความต้องการใช้ดาหลาในพื้นที่ภาคใต้พรสวรรค์ เพชรรัตน์; ทวีวรรณ ทองนวล; พรรณี แพงทิพย์
2565-04การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การคิดแก้ปัญหาผ่านตัวเลขเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5พรรณี แพงทิพย์; สิทธิชัย แพงทิพย์
2563-07การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขอใช้บริการถ่ายสำเนาเอกสารทางวิชาการ ร่วมกับการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ : กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอิมรอน แวมง; อิสมาแอล พิทักษ์ลาวัลย์; อัฟฟาน มิมอ; พรรณี แพงทิพย์
2566-02-21การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การแก้ไขปัญหาอย่างง่าย รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3พูซีย๊ะ โซะบารู; กัสนี ยูโซ๊ะ; พรรณี แพงทิพย์
2564-04-01การศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)มูนีเร๊าะ ผดุง; อิมรอน แวมง; ณฤดี เนตรโสภา; พรรณี แพงทิพย์; อัจฉราพร ยกขุน; แพรวศรี เดิมราช; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ; จันทนา มีชัยชนะ; กีรติ วงศ์อัครวินท์
2565-03-10การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน โดยใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้กับการสอนแบบปกติไพศอล ดีแม; อิลฮัม โต๊ะหัวเมือง; พรรณี แพงทิพย์
2559-12การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอิมรอน แวมง; มูนีเร๊าะ ผดุง; พรรณี แพงทิพย์; ศิริชัย นามบุรี; ปรีชา พังสุบรรณ
2565-07การหากฎความสัมพันธ์ด้วยขั้นตอนวิธีเอฟพี-กโรธ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าร้านค้าปลีก กรณีศึกษาร้านค้าดีทูช้อป จังหวัดปัตตานีอับดุลเลาะ บากา; สุลัยมาน เภอโส๊ะ; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ; อรรถพล อดุลยศาสน์; พรรณี แพงทิพย์; ฟูไดละห์ ดือมอง
2559-12-15การออกแบบและพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสําหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พรรณี แพงทิพย์; แพรวศรี เดิมราช; อิมรอน แวมง; ฟูไดละห์ ดือมอง
2559-12การออกแบบและพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสําหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พรรณี แพงทิพย์; สิทธิชัย แพงทิพย์; แพรวศรี เดิมราช; อิมรอน แวมง; ฟูไดละห์ ดือมอง
2563-06-30นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดหนังสืออิเลคทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 3 (AWARD CEREMONY EPUB 3th)ซาลีฮา อาบู; นาเดียร์ สะมะแอ; ซัลมีลา สุหลง; พรรณี แพงทิพย์
2566-02-22นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) ด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)นูรซาฮีร่า วานิ; พรรณี แพงทิพย์; สุจิรา แวอาแซ
2563-09-21นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดคลิปวิดีโอ "ของดีบ้านฉัน" ประเภทอุดมศึกษาอิลฮัม โต๊ะหัวเมือง; ไพศอล ดีแม; อารอฟัต อาบู; พรรณี แพงทิพย์
2566-02-22นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) ด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)อารีนา มาซู; พรรณี แพงทิพย์; นูรฮายาตี บาเหาะ
2566-02-22นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) ด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)พูซีย๊ะ โซะบารู; กัสนี ยูโซ๊ะ; พรรณี แพงทิพย์
2566-02-21ผลการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมอันปลั๊กโค๊ดดิ้ง “สตูลวันเดอร์แลนด์” เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2คอลีฟะห์ มะสันติ; พรรณี แพงทิพย์
2565-03-10ผลการใช้ชุดกิจกรรมอันปลั๊กโค๊ดดิ้ง เรื่อง ไปเรียนยุค COVID-19 เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โซเฟีย นิลี; ซัลมีลา สุหลง; พรรณี แพงทิพย์
2566-02-21ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรม Scratch ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)อารีนา มาซู; พรรณี แพงทิพย์; นูรฮายาตี บาเหาะ
2562-02-07ผลการใช้บทเรียนด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"โซฟียา เปาะจิ; มูฮัมมัดอณุวาห์ เจ๊ะมะ; พรรณี แพงทิพย์