Browsing by Author ปัทมา พิศภักดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2566-02-21กระถางเพาะชำที่ย่อยสลายได้จากเถ้าลอย ขุยมะพร้าวและกาบกล้วยอาริสวาณี แยนา; ซอบารียะห์ สะแลแม; ปัทมา พิศภักดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2565-05การประเมินการได้รับปริมาณก๊าซเรดอนภายในอาคารที่มีผลต่อการเกิดโรคมะเร็งปอด ในบริเวณพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลาปัทมา พิศภักดิ์
2562-02-07การประเมินค่ากัมมันตภาพรังสีธรรมชาติในตัวอย่างดินบริเวณตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลานาตาซา อับดุลเลาะ; นูรกัรตีนี สะบูดิง; ปัทมา พิศภักดิ์
2566-02-21การผลิตผงสีย้อมผ้าจากวัสดุธรรมชาติปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; นัสรียะห์ เจ๊ะฮะ; อัสมา ซีตือโม; ปัทมา พิศภักดิ์; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2564-04-01การพัฒนากระถางเพาะชำย่อยสลายได้ จากใยมะพร้าวและขี้เลื่อยสารีน่า ใบโสะดำ; มุสลีหม๊ะ อาแยกาจิ; ปัทมา พิศภักดิ์; นัตพงศ์ โชติพันธ์
2564-04-01การพัฒนาแผ่นใยไม้อัดจากชานอ้อยผสมขี้เลื่อยนูรูลฮูดา มะเย็ง; นูรีอีมาน ดือมุงกาปะ; ปัทมา พิศภักดิ์; นัตพงศ์ โชติพันธ์
2563-02-22การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรียะลาอิลฮาม เจะอาแว; ปัทมา พิศภักดิ์; โซฟีลาน มะดาแฮ
2566-02-21การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเปลือกกระท้อนโดยการก่อกัมมันต์ทางเคมีแบบแห้งโนรฮาสวานี ต่วนดาโอ๊ะ; ฟาตีฮะห์ มะเซ็งบางี; ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์; ปัทมา พิศภักดิ์
2564-03-03คณาจารย์คณะวิทย์ฯ มรย. รับรางวัลเพชรแห่งสยาม 2021 บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ทรงคุณค่าแห่งปี 2021ปัทมา พิศภักดิ์; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2562-01-08นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีและดีมาก โครงการสัมมนาทางวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 19นาตาซา อับดุลเลาะ; นูรกัรตีนี สะบูดิง; ปัทมา พิศภักดิ์; นาซีเราะห์ แวดอเลาะ; รอฮานีย์ เปาะเยะ; ซูไวบะห์ กาเซ็ง; ดาริกา จาเอาะ
2566-08-24นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 5th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2023 (iMITSIC 2023)นูรอัยนีย์ โตะกอแม; มูรณี ดอกา; ปัทมา พิศภักดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2564-04-01นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 (ระดับดีเด่น) การนำเสนอภาคบรรยาย งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 NSCIC2021 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสารีน่า ใบโสะดำ; มุสลีหม๊ะ อาแยกาจิ; ปัทมา พิศภักดิ์; นัตพงศ์ โชติพันธ์
2564-04-01นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 (ระดับดี) การนำเสนอภาคบรรยาย งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 NSCIC2021 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานูรูลฮูดา มะเย็ง; นูรีอีมาน ดือมุงกาปะ; ปัทมา พิศภักดิ์; นัตพงศ์ โชติพันธ์
2565-03-10ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกกล้วยเพื่อต้านแบคทีเรียบนฝ่ามือพิมพ์ใจ ขุนอำไพ; ยุสรอ บูงออีซา; ปัทมา พิศภักดิ์; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2564-01ผลของการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรซวรรณา เซพโฆลาม; ปัทมา พิศภักดิ์; รูฮัยซา ดือราแม; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; ศศิธร พังสุบรรณ; อลภา ทองไชย; ดาริกา จาเอาะ; ปาวีณา ดุลยเสรี; ฮานีดา เมาะมิง
2563โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21มูนีเร๊าะ ผดุง; ปัทมา พิศภักดิ์