Browsing by Author นูสีลา ยูมะโซ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2562คู่มือการปฏิบัติงานการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการบรรณานุกรมหนังสือวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติWALAI AutoLib (Cataloging Module)นูสีลา ยูมะโซ
2563ระบบจองพื้นที่ให้บริการ (ห้องค้นคว้า ห้องรับรอง ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)มูฮามะ มะสง; นูสีลา ยูมะโซ; ซุลกิฟลี ยิงทา
2563-07-24รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2019) ปีการศึกษา 2562 ประเด็นที่ 4 นวัตกรรมในการบริหารจัดการสู่องค์กร 4.0 เรื่อง ระบบจองพื้นที่ให้บริการ (ห้องค้นคว้า ห้องรับรอง ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)มูฮามะ มะสง, ซุลกิฟลี ยิงทา; นูสีลา ยูมะโซ
2560-02-14รางวัลดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2560 ประเภท บุคลากรนูสีลา ยูมะโซ
2564-05-27รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2020) ปีการศึกษา 2563 ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กร 4.0 เรื่อง ระบบคลังปัญญาแห่งชายแดนภาคใต้@มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจารุณี การี; โซฟีนา ลาเม็ง; นูสีลา ยูมะโซ; อะห์ลาม เจะเตะ
2562รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของการลงรายการบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibนูสีลา ยูมะโซ
2559-11-22แนวทางการพัฒนาห้องสมุดปัญญาภิรมย์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานูรีดา จะปะกียา; อุบล ตันสม; จารุณี การี; นูสีลา ยูมะโซ; มะรอเซะ ลาเม็ง