Browsing by Author ธีรยุทธ มูเล็ง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้าของธุรกิจชุมชนนันทรัตน์ นามบุรี; จริยา สุขจันทรา; ธีรยุทธ มูเล็ง
2563การประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบอินโพกราฟิกธีรยุทธ มูเล็ง; สุกฤษตา พุ่มแก้ว; อับดลอาซีด สะอิ; ฮาซัน นาวานิ; อัสฮาร์ และเม็ง; เนตรนภา บุญมาเลิศ
2563การพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลตอบรับของผู้บริโภค “เต้าหู้นมแพะ” ของวิสาหกิจชุมชนฟาร์มแพะนมบ้านปายอ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลาธีรยุทธ มูเล็ง
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้ากรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์จักสานเตยหนามธีรยุทธ มูเล็ง; อุมาพร เชิงเชาว์; วุฒิชัย คงยัง; สุริยา นาคิน; อิสมาแอ ยีมะแซ; มนัส สุทธิการ
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ภูมิปัญญาของกลุ่มชุมชนตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; นันทรัตน์ นามบุรี; สุธิดา เลขาวิจิตร์; ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด; มนัส สุทธิการ; ธีรยุทธ มูเล็ง
2019การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ภูมิปัญญาของกลุ่มชุมชนตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์สานกระจูดณฏฐาระวี พงค์กระพันธ์; นันทรัตน์ นามบุรี; สุธดิา เลขาวิจิตร์; ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด; มนัส สุทธิการ; ธีรยุทธ มูเล็ง
2560การพัฒนาแนวทางการออกแบบแคตตาล็อกผ้าสำหรับวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้า โรงงานแฮนด์อินแฮนด์ จังหวัดนราธิวาสปวีณา เจะอารง; นันทรัตน์ นามบุรี; อัปสร อีซอ; อับดุลเราะห์มาน สาและ; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ธีรยุทธ มูเล็ง; ชรีฮาน ยีแว
2560การพัฒนาแนวทางการออกแบบแคตตาล็อกผ้าสำหรับวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าโรงงานแฮนด์อินแฮนด์ จังหวัดนราธิวาสปวีณา เจะอารง; นันทรัตน์ นามบุรี; ธีรยุทธ มูเล็ง; อัปสร อีซอ; ชรีฮาน ยีแว; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; อับดุลเราะห์มาน สาและ
2559การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในประเทศไทยธีรยุทธ มูเล็ง
2556ความต้องการและความคาดหวังในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาธีรยุทธ มูเล็ง
2556ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งทางถนนในพื้นที่ จังหวัดยะลาธีรยุทธ มูเล็ง
2563นวัตกรรมเกมส์การเรียนรู้เพื่อปรับปรุงกระบวนการธีรยุทธ มูเล็ง; ปวีณา เจะอารง; อรวรรณ วรานันตกุล
2559ประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศไทยนันทรัตน์ นามบุรี; ฐานกุล กุฏิภักดี; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; ธีรยุทธ มูเล็ง; วุฒิชัย คงยัง
2559ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทยนันทรัตน์ นามบุรี; วุฒิชัย คงยัง; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; ธีรยุทธ มูเล็ง; สันติ อารักษ์คุณากร
2558ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มในประเทศไทยนันทรัตน์ นามบุรี; ฐานกุล กุฏิภักดี; ธีรยุทธ มูเล็ง; สันติ ุอารักษ์คุณากร; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
2560ผลการสังเคราะห์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามูหามะบากรี อาบูดาโอ๊ะ; วัชระ ขาวสังข์; วุฒิชัย คงยัง; ธีรยุทธ มูเล็ง
2559ผลการสังเคราะห์โครงการบริการวิชาการโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการธุรกิจชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผลการสังเคราะห์โครงการบริการวิชาการ; วัชระ ขาวสังข์; ธีรยุทธ มูเล็ง; สัสดี กาแพงดี; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; อนัส อาแว
2563รายงานวิจัยการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปจังหวัดปัตตานี ตามโครงการพระบรมราโชบายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปวีณา เจะอารง; อัปสร อีซอ; ศุภมาศ รัตนพิพัฒน์; ธีรยุทธ มูเล็ง; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
2561รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารฮาลาลในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าสู่สากลธีรยุทธ มูเล็ง
2560สมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาเอกบังคับของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานันทรัตน์ นามบุรี; ชมพูนุท ศรีพงษ์; ธีรยุทธ มูเล็ง; ธัญยธรณ์ โยธาทิพย์; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ