Browsing by Author ฎาวีณี ต่วนมูดอ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2562A Way of Communication to Build Peaceful Coexistence in Multicultural Society in Southern Thailandแวอาซีซะห์ ดาหะยี; ราเชษฐ์ หีมสุหรี; ฎาวีณี ต่วนมูดอ; สาธิตา แก้วเหล็ก
2021-03-17กลยุทธ์การสื่อสารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนธารน้ำทิพย์เชื่อมรอยต่อสามเหลี่ยม เศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ชินีเพ็ญ มะลสิุวรรณ; อิสมาแอ ยีมะแซ; ชฎาภรณ์ สวนแสน; ฎาวีณี ต่วนมูดอ; สาธิตา แก้วเหล็ก; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
2562กลยุทธ์การสื่อสารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนธารน้้าทิพย์เชื่อมรอยต่อสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; อิสมาแอ ยีมะแซ; ชฎาภรณ์ สวนแสน; ฎาวีณี ต่วนมูดอ; สาธิตา แก้วเหล็ก; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
2558การโต้วาทีเพื่อการฝึกทักษะในรายวิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ฎาวีณี ต่วนมูดอ
2562ความพึงพอใจตอ่การรับชมสื่อสารคดีผลิตโดยนักศึกษาสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาฎาวีณี ต่วนมูดอ; แวอาซีซะห์ ดาหะยี; ราเชษฐ์ หีมสุหรี; สาธิตา แก้วเหล็ก; วัลย์ลดา พรมเวียง
2563นวัตกรรมการพัฒนาสื่อสร้างสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุเพียงลำพังตามวิธีมุสลิมในพื้นที่ตำบลสะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลาฎาวีณี ต่วนมูดอ
2557ประสิทธิผลของการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติดของนักศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ฎาวีณี ต่วนมูดอ
2559สถานภาพบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดยะลาดุษฎี นาคเรือง; สุธิดา วัฒนยืนยง; ฎาวีณี ต่วนมูดอ
2559อัตลักษณ์ที่ควรมีของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสาธิตา แก้วเหล็ก; แวอาซีซะ ดาหะยี; วัลย์ลดา พรมเวียง; ราเชษฐ์ หีมสุหรี; ฎาวีณี ต่วนมูดอ
2563โครงการบริการวิชาการแหล่งเรียนรู้ ภายใต้โครงการคลื่นลูกใหม่ชายแดนใต้ฎาวีณี ต่วนมูดอ
2563โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการสื่อสารทางบวก ภายใต้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนแก้ไข้ปัญหาฎาวีณี ต่วนมูดอ