Browsing by Author ซูลฟีกอร์ มาโซ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2564-03-05การพัฒนาคู่มือเลี้ยงนกเขาชวาเบื้องต้นอย่างมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลาสุพัตรา รุ่งรัตน์; ซูลฟีกอร์ มาโซ; ยุทธนา กาเด็ม
2557การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นูรีดา จะปะกียา; ชุติมา คำแก้ว; ซูลฟีกอร์ มาโซ
2563-01-27การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิรีน จังหวัดนราธิวาสวริศรา เตบสัน; ซูลฟีกอร์ มาโซ; สุพัตรา รุ่งรัตน์; มะสับรี ยามา; ตายูดิน อุสมาน
2561-01-28การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีคอยรูลอานวารี จิ; ซูลฟีกอร์ มาโซ; กมลวรรณ เค้าไพบูลย์
2560-02การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโบราณสถาน : กรณีศึกษาโบราณสถาน บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีศรีประไพ อุดมละมุล; ซูลฟีกอร์ มาโซ; เวคิน วุฒิวงศ์; สุพัตรา รุ่งรัตน์; จริยา วงศ์กำแหง; ซอฟียะห์ แชลี
2554ความคาดหวังของประชาชน ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาสุพัตรา รุ่งรัตน์; ศรีประไพ อุดมละมุล; นินุสรา มินทราศักดิ์; ซูลฟีกอร์ มาโซ
2561-01-27ความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลาซอลีฮี วอลี; ซูลฟีกอร์ มาโซ; สุพัตรา รุ่งรัตน์; กมลวรรณ เค้าไพบูลย์
2560ความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนศรีประไพ อุดมละมุด; ซูลฟีกอร์ มาโซ; สมบัติ โยธาทิพย์; อานนท์ มุสิกวัณณ์; แวมามุ แวหะมะ
2559ความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาศรีประไพ อุดมละมุล; เวคิน วุฒิวงศ์; ซูลฟีกอร์ มาโซ; สุพัตรา รุ่งรัตน์; จริยา วงศ์กำแหง
2560-02-07ความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาศรีประไพ อุดมละมุล; ซูลฟีกอร์ มาโซ; สมบัติ โยธาทิพย์; อานนท์ มุสิกวัณณ์; แวมามุ แวหะมะ
2564-02-21ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยะลา จังหวัดยะลาสุพัตรา รุ่งรัตน์; ซูลฟีกอร์ มาโซ; ยุทธนา กาเด็ม
2563รายงานวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โควิค-19 ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยะลา จังหวัดยะลาสุพัตรา รุ่งรัตน์; ซูลฟีกอร์ มาโซ; ยุทธนา กาเด็ม
2561-01-27แนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิม ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีลัฐิกา โชติวงศ์; ซูลฟีกอร์ มาโซ; ศรีประไพ อุดมละมุล; ยุทธนา กาเด็ม
2562-01-27แนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตโกปี๊เบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนนินุสรา มินทราศักดิ์; ซูลฟีกอร์ มาโซ; มัสวิณี สาและ; ศรีประไพ อุดมละมุล; สุพัตรา รุ่งรัตน์; อานนท์ มุสิกวัณณ์; นูลอัฟฎา สาและ
2562แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตโกปี๊(กาแฟโบราณ) ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลาซูลฟีกอร์ มาโซ; สุพัตรา รุ่งรัตน์; นินุสรา มินทราศักดิ์; เวคิน วุฒิวงศ์; ยุทธนา กาเด็ม; กมลวรรณ ชนะกุล; มะสับรี ยามา; อภิชิต อนุบุตร
2563-01-27แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตโกปี๊(กาแฟโบราณ) ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลาซูลฟีกอร์ มาโซ; ยุทธนา กาเด็ม; นินุสรา มินทราศักดิ์; สุพัตรา รุ่งรัตน์; กมลวรรณ ชนะกุล; เวคิน วุฒิวงศ์; มะสับรี ยามา; อภิชิต อนุบุตร