Browsing by Author ซูซัน หามะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2562The Effect of Increasing Alcohol Excise Tax on Drinking Behavior of People in Thailandสุกฤษตา พุ่มแก้ว; มีนา ระเด่นอาหมัด; พยอม ตอบประโคน; สันติ อารักษ์คุณากร; มานพ ทองไทย; อับดุลเราะห์มาน สาและ; เจนตา แก้วไฝ; ซูซัน หามะ
2563Tourism Potentials to Determine Guidelines on Tourism Development of Thasap Community in Yala Southern Border Province, Thailand.เจนตา แก้วไฝ; วัชระ ขาวสังข์; ศุภาวิณี กิติวินิต; ซูซัน หามะ; สุกฤษตา พุ่มแก้ว
2560การท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดนราธิวาสดาลีซะห์ ดะยี; ศฤงคาร กิติวินิต; ซูซัน หามะ
2559การพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาแกน ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาการพัฒนาสมรรถนะ; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ; อุษณีย์ พรหมศรียา; ราเชษฐ์ หีมสุหรี; สัสดี กำแพงดี; ซูซัน หามะ; อัาบบ๊าส พาลีเขตต์
2560การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนของกลุ่มส่งเสริมอาชีพทำขนม หมู่ 9 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีสุกฤษตา พุ่มแก้ว; มานพ ทองไทย; สันติ อารักษ์คุณากร; ซูซัน หามะ
2558การศึกษาความต้องการการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาซูซัน หามะ; ศุภาวิณี กิติวินิต; เจนตา แก้วไฝ; วัชระ ขาวสังข์
2562การศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนท่องเที่ยว ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลาตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา; ศุภาวิณี กิติวินิต; เจนตา แก้วไฝ; ซูซัน หามะ; ดาลีซะห์ ดะยี; วราวุฒิ วรานันตกุล; สุกฤษตา พุ่มแก้ว; กามารูดิง มะโระ
2563ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเทียว คว้ารางวัลรองชนะเลศ อันดับ 1 ในการแข่งขันการนำเสนอรายการนำเทียววราวุฒิ วรานันตกุล; ศุภาวิณี กิติวินิต; ดาลีซะห์ ดะยี; ซูซัน หามะ; เจนตา แก้วไฝ
2563-01นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเทียว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการนำเสนอรายการนำเทียว "เมืองรอง ต้องลอง ต้องรัก ต้องใส่ใจ"ฮายาตี สุหลง; ปาดีละห์ อาแซ; ตัสนีม ปาทาน; วราวุฒิ วรานันตกุล; ศุภาวิณี กิติวินิต; ดาลีซะห์ ดะยี; ซูซัน หามะ; เจนตา แก้วไฝ
2559ปัญหาและความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรธุรกิจท่องเที่ยว สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซูซัน หามะ; เจนตา แก้วไฝ; ศุภาวิณี กิติวินิต; มีนา ระเด่นอาหมัด
2561ผลกระทบการเพิ่มภาษีสรรพสามิตสุราต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของประชาชนในอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอับดุลเราะห์มาน สาและ; มานพ ทองไทย; สันติ อารักษ์คุณากร; พยอม ตอบประโคน; ซูซัน หามะ; สุกฤษตา พุ่มแก้ว
2561ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา บ่อน้ำพุร้อนเบตงซูซัน หามะ
2560ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา บ่อน้ำพุร้อนเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลาศุภาวิณี กิติวินิต; อัสลัมคาน ปาทาน; อามีร์ อีซอ; นูรือมา อามูซอ; สาวิณี เจะมะ; นูรฮูดา แกะซิ; ซูซัน หามะ; วัชระ ขาวสังข์
2564สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวราวุฒิ วรานันตกุล; อรวรรณ วรานันตกุล; ศุภาวิณี กิติวินิต; ซูซัน หามะ; จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
2021-05-25สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวราวุฒิ วรานันตกุล; อรวรรณ วรานันตกุล; ศุภาวิณี กิติวินิต; ซูซัน หามะ; จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
2559-02-22โครงการภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มัคคุเทสก์น้อยซูซัน หามะ
2561-02-22โครงการภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มัคคุเทสก์น้อย รุ่น 2ศุภาวิณี กิติวินิต; เจนตา แก้วไฝ; ซูซัน หามะ; ดาลีซะห์ ดะยี