Browsing by Author ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2558-01-31การผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือนศศิธร พังสุบรรณ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; วารุณี หะยีมะสาและ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; สายใจ แก้วอ่อน; อลภา ทองไชย; ลักขณา รักขพันธ์
2551-01การใช้ผักพื้นบ้านในการทำข้าวยำบูดูวิไลวัลย์ อินทรไชยมาศ; พรสวรรค์ เพชรรัตน์; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; ซารีนา ซือแม; ฐิตินันท์ สุวรรณพรรค
2560-10-18ความหลากหลายของทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง (Duriozibethinus Murray) ในตําบลลําพะยา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาพาตีเมาะ อาแยกาจิ; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; นัสรี มะแน; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; ซูไบดี โตะโมะ; ประยูร ดำรงรักษ์; รอฮานา ดาคาเฮง
2549ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันในหุบเขาลำพญามูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; โสภาวดี มูลเมฆ; มะโซ ลาเซะ; เฉลิมยศ อุทยารัตน์; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย
2555ความหลากหลายของพืชวงศ์บุกบอนในเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา จังหวัดยะลาพาตีเมาะ อาแยกือจิ; นัสรี มะแน; มูฮำหมัดตายุดิน ยาฮะคีรี; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; ซูไบดี โตะโมะ
2559-04-26ความหลากหลายของพืชวงศ์บุกบอนในเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลําพญา จังหวัดยะลาพาตีเมาะ อาแยกาจิ; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; มูฮําหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; ซูไบดี โตะโมะ; นัสรี มะแน
2556ความหลากหลายของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงในเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา อำเภอเมือง จังหวัดยะลามูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; ซูไบดี โตะโมะ; นัสรี มะแน
2561-02-11ความหลากหลายของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในพื้นที่นาร้าง ซึ่งถูกฟื้นฟูเป็นพื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จังหวัดยะลาศศิธร พังสุบรรณ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; อลภา ทองไชย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; สายใจ แก้วอ่อน; วารุณี หะยีมะสาและ; ลักขณา รักขพันธ์
2557ความหลากหลายของไลเคนในพื้นที่หุบเขาลำพญา ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลามูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; ประยูร ดำรงรักษ์; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; พาตีเมาะ อาแยกือจิ; ซูไบดี โตะโมะ; นัสรี มะแน
2559-04-26ความหลากหลายของไลเคนในพื้นที่หุบเขาลําพญา ตําบลลําพะยา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลามูฮําหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; ประยูร ดํารงรักษ์; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; ซูไบดี โตะโมะ; นัสรี มะแน
2559-07ความหลากหลายของไลเคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : ดัชนีชีวภาพชี้วัดมลพิษทางอากาศฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; ลักขณา รักขพันธ์; อลภา ทองไชย; สายใจ แก้วอ่อน; ศศิธร พังสุบรรณ
2560-10-18ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำจืดในแหล่งน้ําพื้นที่ตําบลลําพะยา อําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาซูไบดี โตะโมะ; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; นัสรี มะแน; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; ประยูร ดำรงรักษ์; เวคิน วุฒิวงศ์
2559-04-26ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนบริเวณถนนสิโรรส เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลาอัสมะ ยูโซะ; รุสมี สาและ; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย
2557-03-10นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาได้รับรางวัลชมเชยการนำเสนผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์เซาดะห์ ดอกา; รอยดา หะนะกาแม; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; มัสวารี มะดีเยาะ; นูรฮูดา มาหายาดิง; ศศิธร พังสุบรรณ