Browsing by Author จุฑามาศ แก้วมณี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561กระบวนการกำหนดทางเลือกในการจัดการขยะภายในโรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลาจริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จุฑามาศ แก้วมณี
2562การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; จุฑามาศ แก้วมณี
2561-02-11การจัดตั้งธนาคารขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจุฑามาศ แก้วมณี; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว
2562-02-07การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้น โดยใช้เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าชีวมวลจุฑามาศ แก้วมณี; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; ต่วนนูรไรฮัน ปาแซ
2566การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตามหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจุฑามาศ แก้วมณี
2565-03-10การผลิตกระถางต้นไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากกากกาแฟ ผักตบชวา และขุยมะพร้าวนุสลาวาตี จูมิง; รุสนีดา ดอเลาะ; ภานุ คะนอง; จุฑามาศ แก้วมณี
2565-03-10การหมักมูลฝอยอินทรีย์จากเศษอาหารโดยใช้ถังหมักอย่างง่ายสำหรับบ้านเรือนภานุ คะนอง; จุฑามาศ แก้วมณี
2559-05-11การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการบําบัดนํ้าเสียจากสีย้อมผ้าโดยใช้ต้นกกและต้นธูปฤาษีจุฑามาศ แก้วมณี; ไซนะ มูเล็ง
2566-01การใช้ประโยชน์จากเปลือกทุเรียนและกากกาแฟเพื่อผลิตถ่านอัดแท่งนฤมล ทองมาก; รอมสัน หมาดมานัง; ซันวานี จิใจ; เมธิยา หมวดฉิม; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; จุฑามาศ แก้วมณี; กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง
2560-10-18ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าพรุมาซง หะเล๊าะ; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18คุณภาพน้ำชายฝั่งและมาตรฐานคุณภาพน้ำในประเทศไทยอับดุลย์ ยามาเร็ง; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-05คุณภาพน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติในเทศบาลนครยะลาไซนะ มูเล็ง; จุฑามาศ แก้วมณี; ซันวานี จิใจ; ซูฟียัน เจ๊ะมิง
2560-10-18ดินกับการเพิ่มอินทรียวัตถุลาตีปะห์ กาลง; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2564-10-15นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลระดับเพชรยอดเยี่ยม การประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564นาศริศร อับดุลตอเละ; มัซนี เปาะกา; จุฑามาศ แก้วมณี
2560-10-18นิเวศวิทยา : ความเป็นมาและขอบเขตการศึกษาวิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18นิเวศวิทยาป่าไม้และสัตว์ป่า: องค์ความรู้สู่การวิจัยซูซาน มะเซ็ง; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; จุฑามาศ แก้วมณี
2560-10-18น้ำบาดาล: คุณภาพในลุ่มน้ําปัตตานีประดับ นวลละออง; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18น้ําในดินและความชื้นในดินสุไฮลา ยูโซะ; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-04ประสิทธิภาพการกำจัดซีโอดีในน้ำเสียจากโรงอาหารโดยใช้ก้อนเชื้อเห็ดแครงเหลือทิ้ง (Schizophyllum commune)แวรูฮานี มะลิแต; ไซนะ มูเล็ง; จุฑามาศ แก้วมณี; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์
2563-02-06ประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลางระบบกรอง ในการบำบัดน้ำจากบ่อเลี้ยงปลาพลวงชมพู เทศบาลตาบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตงจุฑามาศ แก้วมณี; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; มนทกานต์ พิมเสน