Browsing by Author จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561กระบวนการกำหนดทางเลือกในการจัดการขยะภายในโรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลาจริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จุฑามาศ แก้วมณี
2562การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; จุฑามาศ แก้วมณี
2561-02-11การจัดตั้งธนาคารขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจุฑามาศ แก้วมณี; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว
2562-02-07การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้น โดยใช้เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าชีวมวลจุฑามาศ แก้วมณี; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; ต่วนนูรไรฮัน ปาแซ
2563การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; จริยา สุขจันทรา; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; นุชเนตร ตาเย๊ะ; จารุ นิคม; รอฮานา ดาคาเฮง; ฟิตรีนา ดาราแม; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; นัสรี มะแน; ซูไบดี โตะโมะ; ริซมา สาเม๊าะ; อามีเนาะ ดีแม; รอสีตา สอนดี; คอยรุณนิสา มะลูมุ
2560-10-18ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าพรุมาซง หะเล๊าะ; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18คุณภาพน้ำชายฝั่งและมาตรฐานคุณภาพน้ำในประเทศไทยอับดุลย์ ยามาเร็ง; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18ดินกับการเพิ่มอินทรียวัตถุลาตีปะห์ กาลง; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18นิเวศวิทยา : ความเป็นมาและขอบเขตการศึกษาวิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18นิเวศวิทยาป่าไม้และสัตว์ป่า: องค์ความรู้สู่การวิจัยซูซาน มะเซ็ง; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; จุฑามาศ แก้วมณี
2560-10-18น้ำบาดาล: คุณภาพในลุ่มน้ําปัตตานีประดับ นวลละออง; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18น้ําในดินและความชื้นในดินสุไฮลา ยูโซะ; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-04ประสิทธิภาพการกำจัดซีโอดีในน้ำเสียจากโรงอาหารโดยใช้ก้อนเชื้อเห็ดแครงเหลือทิ้ง (Schizophyllum commune)แวรูฮานี มะลิแต; ไซนะ มูเล็ง; จุฑามาศ แก้วมณี; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์
2563-02-06ประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลางระบบกรอง ในการบำบัดน้ำจากบ่อเลี้ยงปลาพลวงชมพู เทศบาลตาบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตงจุฑามาศ แก้วมณี; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; มนทกานต์ พิมเสน
2560-10-18ระบบนิเวศป่าชายเลน : สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตฟิรดาว ดาโอะ; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ : คุณประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน้ํานัสรี กือนิ; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18ระบบพหุกสิกรรมบนฐานของความยั่งยืนอัสมี กามานะไทย; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18ระบบวนเกษตร : ความสัมพันธ์ของไม้ยืนต้นพืชเกษตรและปศุสัตว์รอวียะ ซอเด็ง; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18ระบบอุตสาหกรรมและมลพิษฟาซีลา เจ๊ะนุ; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2563รายงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; จริยา สุขจันทรา; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; นุชเนตร ตาเย๊ะ; จารุ นิคม; รอฮานา ดาคาเฮง; ฟิตรีนา ดาราแม; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; นัสรี มะแน; ซูไบดี โตะโมะ; ริซมา สาเม๊าะ; อามีเนาะ ดีแม; รอสีตา สอนดี; คอยรุณนิสา มะลูมุ