Browsing by Author จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนในระดับตำบล จังหวัดยะลาเบญญาดา เหล่าธนถาวร; นิชาวดี ตานีเห็ง; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์; อัลอามีน มะแต; ศุภมาส รัตนพิพัฒน์
2559การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์บีนา จำกัดจรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์; ชฎาภรณ์ สวนแสน
2559การศึกษาอัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอุษณีย์ พรหมศรียา; ลาวัณย์ ทิพย์มาศ; อับดุลเราะห์มาน สาและ; จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
2561นักศึกษาสาขาการเงินการธนาคารและสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ภายใต้ทีม "KAME REROTEI" คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์; เบ็ญญาดา เหล่าธนถาวร; โนรอัรฟ๊ะ ดอเล๊าะ; ฮายาตี แมนาแว; ศักดิ์ครินทร์ ฮู่; แสงฟ้า สมันนุ้ย
2563-02-02บริการวิชาการโครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาบริการและดูแล สว.(2 ก.พ.63)จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
2559ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออมของ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นใน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลาจรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
2559ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลาจรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์; อุษณีย์ พรหมศรียา; ธัญยธรณ์ โยธาทิพย์
2562ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมกัน ในรายวิชาการเงินธุรกิจ เรื่องการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
2562พฤติกรรมการก่อหนี้นอกระบบของผู้ค้าภายในตลาดรถไฟ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาฟาริดา เอ็ลลาฮี; จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
2560พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงานมหาวิทยาลัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
2562รายงานวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยหนามอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านพงบูโล๊ะ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลาจรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์; ฟาริดา เอ็ลลาฮี
2562รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยหนามอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านพงบูโล๊ะ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลาจรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
2564สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวราวุฒิ วรานันตกุล; อรวรรณ วรานันตกุล; ศุภาวิณี กิติวินิต; ซูซัน หามะ; จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
2021-05-25สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวราวุฒิ วรานันตกุล; อรวรรณ วรานันตกุล; ศุภาวิณี กิติวินิต; ซูซัน หามะ; จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
2561โครงการ หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอบต่อที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใต้ กิจกรรมที่ 7 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเบญญาดา เหล่าธนถาวร; ศุภมาส รัตนพิพัฒน์; นิชาวดี ตานีเห็ง; นันทา จันทร์แก้ว; นันทา จันทร์แก้ว; ละออ มามะ; ปิยะดา มณีนิล; จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์; ปิยะดา มณีนิล; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; สัสดี กำแพงดี; อัลอามีล มะแต
2561-12-01โครงการพัฒนาลวดลาย และบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดยอมสีสมุนไพร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรย้อมผ้าสีสุมนไพร ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลาจรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
2564-02-19โครงการศูนย์การศึกษาวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ด้านอุตสาหกรรมบริการ กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ : พืชสมุนไพรพื้นถิ่นจรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์