Browsing by Author กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561กลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือปฏิบัตืหรือมาตราการปฏิบัติ (คู่มือประชาชน)กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2550คู่มือการใช้ระบบบริการการศึกษาออนไลน์สำหรับอาจารย์กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2556คู่มือนักศึกษา'56 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2557คู่มือนักศึกษา'57 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558คู่มือนักศึกษา'58 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2559คู่มือนักศึกษา'59 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2560คู่มือนักศึกษา'60 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2561คู่มือลงทะเบียนออนไลน์กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2561คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการกำกับติดตามการเรียนการสอนของผู้สอนและผู้เรียนกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการกำหนดผู้สอน (ระดับปริญญาตรี)กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการจัดทำ มคอ. 3-7 (ระดับปริญญาตรี)กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการดำเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี)กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่ ประเภทคัดเลือกตรงโควตา (ระดับปริญญาตรี)กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่ ประเภทคัดเลือกทั่วไป (ระดับปริญญาตรี)กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี)กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการวัดผลและประมวลผลการสอบกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา)กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา