Browsing by Author เพ็ญนภา เกื้อเกตุ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 24 of 29 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การพัฒนาสีผ้ามัดย้อมด้วยพืชและผลไม้ เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเพ็ญนภา เกื้อเกตุ
2560การศึกษาพฤติกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; สันติ อารักษ์คุณากร; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ฟาดียะห ดือราโอะ; นูรอัยนี แปแนะ; นูรียะ บูงอนียอ; รอฮีหม๊ะ หะยีเลาะ; สาฟียะ เลาะยา
2561การใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดยะลาเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ภูตรา อาแล; อิบรอเฮม เฮ็งปิยา; นูรียะห์ บินอาแว; นูรไอนี เจะเลาะ; อิรฟานี มอลอ; อาซีหม๊ะ กอเดร์
2561ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในจังหวัดภาคใต้ที่มีต่อความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานนารีมะห์ อาแซ็ง; ซารีนี เจ๊ะเง๊าะ; อารีฟา ยูโซ๊ะ; ซูเปีย เจ๊ะแว; นิฮานีตา มัยเซ่ง; ฟาดีละ ยาการียา; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม
2560ความคิดเห็นต่อการปรับตัวและการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักบัญชีใน 4 จังหวัดภายใต้อาซูรา ซือแม; มารีแย อาแว; มัสบะห์ ราซิ; รุสนานี สาหะ; ยานูมี วาเตะ; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ละออ มามะ
2560ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซัซวานี สะมะแอ; ซัมสุนี บากา; นารีซะห์ โจะเดร์; นัฏฐิยา ศรีแก้ว; อารีตา สาลามะ; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ
2559ความต้องการการรับบริการทางวิชาการจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในพื้นที่ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีวัชระ ขาวสังข์; แวอาซีซะห์ ดาหะยี; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ศุภาวิณี กิติวินิต
2560ความต้องการของผู้เรียนสาขาวิชาการบัญชีในการพัฒนา ทักษะทางวิชาชีพบัญชีสู่การปฏิบัติงานจริงเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; นันทรัตน์ นามบุรี; มานพ ทองไทย; วัชระ ขาวสังข์; สุกรีซัน มูดอ; อาวาตีฟ อาบูนิเปาะ; นูรูลฮูดา สือแม; รุสนานี โตะเฉ่ง
2560ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ชุดข้าวยำยาวาเฮ แยนา; นูรฮายาตี อีปง; นูรพาตีฮะ อีแมดอสะ; วัชระ ขาวสังข์; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ
2561ความรู้ ความเข้าใจ และระดับแรงจูงใจในการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดยะลาตามโครงสร้างใหม่ปีภาษี 2560เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม
2563ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นมืออาชีพของนักบัญชียุคดิจิทัลและประสิทธิภาพ การดำเนินงานของกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดในจังหวัดยะลาเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม; วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์
2020-03-20ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นมืออาชีพของนักบัญชียุคดิจิทัลและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดในจังหวัดยะลาเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม; วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเลิศในการตรวจสอบภายในและความอยู่รอด ขององค์กร: การศึกษาเชิงประจักษ์สำหรับธุรกิจโรงแรมเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; สันติ อารักษ์คุณากร; อับดุลเราะห์มาน สาและ; วัชระ ขาวสังข์; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ภูตรา อาแล
2562ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบัญชีธนาคารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภูริชาติ พรหมเต็ม; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ทิพนพพร เกื้อเกตุ
2561ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชีกับความสําเร็จในการปฏิบัติงานเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; มานพ ทองไทย; ภูริชาติ พรหมเต็ม
2561ทัศนคติของผูู้บริหารธนาคารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม
2561ทัศนคติในการชำระภาษีของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นูรฮูดา ดอปอ; รัศมี ดาโอ๊ะ; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; มีนา ระเด็นอาหมัด; นันทา จันทร์แก้ว; ละออ มามะ; พยอม ตอบประโคน
2561ทัศนคติในการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของบริษัทเอกชนในจังหวัดยะลาเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; สุกฤษตา พุ่มแก้ว; แวซำซูดิน แวดอกอ; รอมีซันต์ มะยูโซะ; รุสมานวาตี ดอเลาะ; พาตีเม๊าะ กามา; รุสนานี บือราเฮง; มัสลินดา มะสะอาว
2561ปัจจัยความต้องการพัฒนาความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของผู้จัดทําบัญชี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เขตอําเภอเมือง จังหวัดยะลาภูริชาติ พรหมเต็ม; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ
2562ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดในการทํางานของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนในจังหวัดยะลาเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ทิพนพพร เกื้อเกตุ