Browsing by Author เพ็ญนภา เกื้อเกตุ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 29 of 29 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2561ทัศนคติในการชำระภาษีของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นูรฮูดา ดอปอ; รัศมี ดาโอ๊ะ; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; มีนา ระเด็นอาหมัด; นันทา จันทร์แก้ว; ละออ มามะ; พยอม ตอบประโคน
2561ทัศนคติในการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของบริษัทเอกชนในจังหวัดยะลาเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; สุกฤษตา พุ่มแก้ว; แวซำซูดิน แวดอกอ; รอมีซันต์ มะยูโซะ; รุสมานวาตี ดอเลาะ; พาตีเม๊าะ กามา; รุสนานี บือราเฮง; มัสลินดา มะสะอาว
2561ปัจจัยความต้องการพัฒนาความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของผู้จัดทําบัญชี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เขตอําเภอเมือง จังหวัดยะลาภูริชาติ พรหมเต็ม; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ
2562ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดในการทํางานของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนในจังหวัดยะลาเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ทิพนพพร เกื้อเกตุ
2559ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนากลุ่มเบเกอร์รี่ ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลาวัชระ ขาวสังข์; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; แวอาซีซะห์ ดาหะยี; ศุภาวิณี กิติวินิต; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
2561ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยะลาภูริชาติ พรหมเต็ม; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ฟาริดา เอ็ลลาฮี; จารินี วัฒนไทย; นูรีดา เจะและ; โนร์ซีอัน ยอ; ฮาซียะห์ มะมิง; อิบราฮิม ดาโอะ
2561ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดในจังหวัดยะลาเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; มานพ ทองไทย; อับดุลเราะห์มาน สาและ; นาซีเราะ มูซอ; ฮัสเมาะ มะแส; นาเดีย หะยา; ซูไฮลา ปิ; ไดลามีย์ กามา
2563ผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราดิบเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ภูตรา อาแล; ศุภรัตน์ ไชยนาพงษ์; ฟาริด ลอร์ส; ซอฟี สารี; นิฟาฏิน โตะมิง; ยูวาตี ดาหะมะ; ทัศน์ภณธ์ อุดมรัตนสิน; ดานานี สาหะ
2560สมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาเอกบังคับของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานันทรัตน์ นามบุรี; ชมพูนุท ศรีพงษ์; ธีรยุทธ มูเล็ง; ธัญยธรณ์ โยธาทิพย์; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ